Loading...

Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/12/2019 - 09:12

Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc sâu sát của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, trên khắp các địa phương, cơ quan đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, việc làm ý nghĩa và thiết thực trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực.

Nhằm giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ba năm (2016-2019), trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chọn lọc và xuất bản cuốn sách “Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách tập hợp một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, sự vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, học tập, lao động của một số tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước. Đó có thể là những cách làm rất đơn giản, thực tế và gần gũi của một cá nhân, hoặc là những việc làm mang lại lợi ích to lớn cho tập thể, cho cộng đồng… song trên tất cả, những việc làm đó thể hiện tinh thần sáng tạo, là sự nỗ lực vươn lên nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

Bình luận