Loading...

Nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Ngày đăng: 09/01/2020 - 07:01

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm và coi trọng mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạp đức". Để thực hiện mục tiêu này, việc tăng cường giáo dục, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các sách lý luận, chính trị là một biện pháp quan trọng. Do vậy, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị là một đòi hỏi tất yếu, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. 

1. Vai trò của sách lý luận, chính trị trong công tác tư tưởng của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1. Đạo đức cách mạng là đặc trưng bản chất của một chính đảng cách mạng. Đạo đức cùng với năng lực tạo nên nhân cách của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Trong mỗi tổ chức đảng và trong toàn Đảng, nhân cách của từng đảng viên, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề căn cốt trong xây dựng Đảng về văn hóa - nền tảng tinh thần của Đảng, nhằm cụ thể hóa mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Trong công tác xây dựng Đảng, sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, thể hiện qua việc tuyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng, tạo nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định: “Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái”.

Hiện nay, cả nước có 02 nhà xuất bản chuyên ngành xuất bản sách lý luận, chính trị là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (đơn vị nòng cốt trong việc xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị) và Nhà xuất bản Lý luận chính trị (xuất bản các giáo trình, tài liệu phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ngoài ra, một số nhà xuất bản như Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh niên, Thông tin và Truyền thông và một số nhà xuất bản tổng hợp, chuyên ngành khác theo nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cũng tham gia xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Từ năm 2003 đến năm 2018, các nhà xuất bản đã xuất bản được gần 54.000 cuốn sách lý luận, chính trị, với 145 triệu bản in2.

Với gần 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị nòng cốt trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; đồng thời là đơn vị dẫn đầu về số sách lý luận, chính trị được xuất bản, phát hành hằng năm. Chỉ tính từ năm 2003 đến tháng 6/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 15.611 đầu sách, với gần 55 triệu bản in, trong đó chủ yếu là sách chính trị, lý luận và pháp luật. Một số mảng sách tiêu biểu là: sách phổ biến các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sách hoạch định, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách về quốc phòng, an ninh; sách đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại;...

Có thể nói, sách lý luận, chính trị đã góp phần tích cực vào việc cung cấp thông tin, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, xuất bản sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng. Hiện nay, một số cuốn sách có chất lượng chưa cao, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hấp dẫn còn hạn chế. Nội dung nhiều cuốn sách chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, chưa phù hợp với các đối tượng và vùng, miền khác nhau. Nội dung sách giới thiệu điển hình tiên tiến, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bác bỏ các luận điểm sai trái nhằm bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu sách lý luận, chính trị, chưa thực sự sắc bén và kịp thời, sức thuyết phục chưa cao. Một số ấn phẩm có sai sót về nội dung, thậm chí có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với sự ra đời của loại hình xuất bản điện tử đang mở ra những triển vọng mới cho công tác xuất bản sách lý luận, chính trị. Việc giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản là động lực để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách lý luận, chính trị. Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn ra ở một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thậm chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, với những mức độ, hậu quả khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm sút niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Thực trạng này đang đe dọa nghiêm trọng tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, như Đảng đã cảnh báo. Giải quyết vấn đề này là một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay. 

Sách lý luận, chính trị trong thời kỳ mới phải bảo đảm yêu cầu “kép”: định hướng tư tưởng, đồng thời phải đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của công chúng. Nếu không thực hiện được yêu cầu “kép” đó, sách lý luận, chính trị sẽ rơi vào hoặc là áp đặt đối với công chúng, hoặc là chạy theo nhu cầu của thị trường, và dần đánh mất vị trí, vai trò quan trọng của mình. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động của các nhà xuất bản là nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trong tình hình mới.

2. Nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị góp phần “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trong tình hình mới

Đảng ta luôn khẳng định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận trực tiếp của công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và văn hóa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) đã xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đặt ra yêu cầu tăng cường chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bởi đây là nhân tố phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Chính vì vậy, xuất bản sách lý luận, chính trị phải gắn với tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận “nhằm góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”4. Ngành xuất bản, đặc biệt là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần đổi mới, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Có như vậy mới tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, góp phần khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm ngang tầm với trọng trách lịch sử trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Một số nhiệm vụ chủ yếu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới như sau:

Một là, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị tiếp tục đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Sách lý luận, chính trị là phương tiện truyền đạt thông tin, giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực cho đất nước; góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng vì Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng. Công tác xuất bản góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, củng cố quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại về tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch, cơ hội; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, xuất bản sách lý luận, chính trị góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: làm cho mọi cán bộ, đảng viên ngày càng thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng và củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Ba là, xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ trực tiếp việc nghiên cứu, tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và chuẩn bị cho việc ban hành mới các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, nội dung sách lý luận, chính trị cần hướng vào ba lĩnh vực chủ yếu sau:

 Về lĩnh vực kinh tế: tập trung vào nội dung đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp; cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chính sách phát triển công nghiệp quốc gia; xây dựng nền kinh tế số; các chủ trương, giải pháp để tiếp cận, khai thác và phát huy các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; v.v..

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: tập trung vào nội dung xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, phòng, chống các tệ nạn xã hội; phát triển, quản lý xã hội bền vững, đồng thuận, kỷ cương; v.v..

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại: tập trung vào nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh mạng, an ninh thông tin; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị; hội nhập quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế; v.v..

TS. HOÀNG MẠNH THẮNG

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 611-612.

2. Theo thống kê lưu chiểu xuất bản phẩm tại Cục Xuất bản, In và Phát hành.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 76.

4. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Bình luận