Loading...

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách lý luận, chính trị bằng tiếng Lào

Ngày đăng: 26/08/2019 - 14:08

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch, biên tập và xuất bản nhiều đầu sách lý luận, chính trị bằng tiếng Lào để tặng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

Các đầu sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch sang tiếng Lào tặng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Đầu năm 2019, tại CHDCND Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 16 đầu sách dịch (trong kế hoạch xuất bản năm 2018) tập trung vào các chủ đề: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội... Mỗi đầu sách được in 1.000 bản để phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Các đầu sách được phía bạn Lào đánh giá cao về nội dung, hình thức và chất lượng, xem đây là món quà vô giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Lào.

Theo kế hoạch, năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tổ chức biên soạn, xuất bản các cuốn sáchlý luận chính trị có giá trị của Việt Nam và các sách về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Lào, dự kiến gồm 15 đầu sách: Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung); Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (tái bản có sửa chữa, bổ sung); Hồ Chí Minh tiểu sử; Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay; Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới; Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng; Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam; Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước; Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam; Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam; Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; Việt - Lào hai nước chúng ta; Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Tính đến tháng 8/2019, Nhà xuất bản đã chuyển dự thảo 10 cuốn sách cho phía Lào đọc thẩm định.

Những hoạt động tiêu biểu trên là minh chứng cho sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới, đồng thời hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta nói chung, đúng như mong muốn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Bình luận