Loading...

Nhận thức về thời đại ngày nay

Nhận thức về thời đại ngày nay
Tác giả: GS, TS. Vũ Văn Hiền
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, các dân tộc phải nêu cao ý thức độc lập, tự chủ và không ngừng sáng tạo, mỗi nước phải tìm ra định hướng phát triển cho mình trên cơ sở những xu hướng vận động của thời đại. Vậy thời đại là gì? Xác đinh thời đại dựa trên những tiêu chí nào? Nội dung, đặc điểm của thời đại ngày nay ra sao? Để góp phần tìm hiểu và trả lời cho những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Nhận thức về thời đại ngày nayĐây là đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS, TS. Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam làm chủ biên.
  Cuốn sách Nhận thức về thời đại ngày nay gồm có 10 chương, được sắp xếp thành bốn phần, Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu đã đạt được của các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước, cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề sau: Giới thiệu quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về thời đại, từ đó rút ra khái niệm về thời đại; phân tích những lực lượng và nhân tố có ảnh hưởng tới xu thế, tính chất nội dung của thời đại ngày nay; chỉ ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất trong thế giới hiện nay, phản ánh những mâu thuẫn và xu thế chủ đạo của thời đại; chỉ ra sự vận dụng sáng tạo cũng như đóng góp của Đảng ta đối với lý luận về thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đặt biệt là trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị để hoạch định đường lối phát triển đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại.
  Cuốn sách gồm 300 trang, giá 42.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ