Loading...

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

Ngày đăng: 04/09/2020 - 16:09

Để góp phần giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn những điểm mới, những vấn đề cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến).

Nội dung cuốn sách gồm 7 phần, nêu khái quát những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 đổi mới; định hướng phát triển các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa, xã hội và môi trường; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Cuốn sách đã tập trung phân tích và đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; phác họa diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới trên cơ sở những thành tựu đã đạt được; tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo. Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu không chỉ xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm 2021-2025, mà còn phải xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Về kinh tế: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về văn hóa, xã hội và môi trường: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã xác định các khâu đột phá chiến lược trong 5 năm tới, đó là: (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ; phát huy giá tri văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Phạm Hương

Bình luận