Loading...

Quốc phòng Việt Nam 2019

Ngày đăng: 13/12/2019 - 10:12

Tiếp sau sách trắng “Quốc phòng Việt Nam 2009”, Việt Nam công bố sách trắng “Quốc phòng Việt Nam 2019”, nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 được phát triển với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, là tài liệu quan trọng để nâng cao sự hiểu biết  về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; giúp các cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhân loại.

Nội dung cuốn sách, ngoài Lời mở đầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kết luận và phụ lục, được chia thành 3 phần:

- Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng: chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng; chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam...

- Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân với 4 nội dung lớn là xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; và lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

- Phần thứ ba khái quát lịch sử hình thành, phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu, tổ chức; và phương hướng xây dựng của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả