Loading...

Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam

Ngày đăng: 10/12/2019 - 15:12

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0, sự phụ thuộc lẫn nhau, đan xen lợi ích giữa các nước ngày càng gia tăng và phức tạp, thì việc nhận diện đúng bản chất chiến lược và thực chất các mỗi quan hệ giữa các nước lớn, cũng như chiến lược, sách lược và những biểu hiện của nó trong những hoàn cảnh, tình huống cụ thể là vấn đề rất phức tạp, khó khăn và bức thiết, đang đặt ra đối với các nước, nhất là đối với các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam” do Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương làm chủ biên, tập trung phân tích các vấn đề cơ bản của các nước lớn; chiến lược và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trong thế giới đương đại; nguyên nhân của sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trong giai đoạn hiện nay, nhất là sự điều chỉnh chiến lược mới của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ; những tác động thuận và không thuận đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, nhất là sự điều chỉnh chiến lược của ba cường quốc thế giới: Trung Quốc, Mỹ và Nga. Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ những vấn đề chính yếu đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong thời kỳ mới.

Đồng thời, các tác giả đã đưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm ứng phó với sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn là: tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn, bảo vệ lợi ích của quốc gia - dân tộc; chủ động ứng phó, ngăn ngừa tác động tiêu cực; gia tăng thực lực; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh; quan hệ đa phương với các nước lớn; lợi dụng các nước lớn để cân bằng quan hệ; phát huy vai trò của ASEAN trong mối quan hệ với các nước lớn. Đây là những vấn đề rất cơ bản, cần thực hiện tốt để Việt Nam bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vững bước tiến lên trước những tác động tích cực và tiêu cực từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn.

Bình luận