Loading...

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 262 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn tài liệu gồm ba nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng:

  Một là, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Hai là, Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Ba là, Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

  Và một số nội dung gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ