Loading...

Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 17/03/2020 - 08:03

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN

CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

*

Số 420 -TB/NXBCTQGST

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 22 tuổi đến dưới 35 tuổi đối với nữ, dưới 40 tuổi đối với nam;

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn (triết học, lịch sử, xã hội học, ngôn ngữ học, kinh tế, luật học, chính trị học,…) đối với biên tập viên và các chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng khác; ưu tiên tốt nghiệp đại học loại giỏi và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

- Có trình độ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

- Có đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển

STT Chuyên môn Số lượng Ghi chú
Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

1 Biên tập 15 14 01
2 Tài chính - Kế toán 03 02 01
3 Tổ chức  - nhân sự 01 01  
4 Hành chính - văn phòng 01 01  
5 Phát hành - tiếp thị 02 01 01
6 Công nghệ thông tin 02 02  

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

3.2. Nội dung

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đạt yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Địa điểm, thời hạn tiếp nhận

4.1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập), có chữ ký tại tất cả các trang của phiếu (03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người đăng ký dự tuyển) tại Phòng 401, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu chính.

4.2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

5. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí: 500.000đồng/ứng viên

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật không hoàn trả lại Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, điện thoại: 080.49516.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Nxb;

- Đảng uỷ Nxb;

- Lưu VP Nxb.

K/T GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP

PHÓ GIÁM ĐỐC  - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

 

 

(Đã ký)

Vũ Trọng Lâm

 

Bình luận