Loading...

Tìm giải pháp đẩy lùi suy thoái hiệu quả

Ngày đăng: 11/01/2019 - 16:01

Ngày 10-1-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đề tài KX.04.04/16-20: “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam: Thực trạng, quan điểm, định hướng giải pháp”.

Các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng dự còn có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm chương trình KX.04.04/16-20; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện ban tổ chức tỉnh ủy; lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ, ban tổ chức cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có bài có bài tham dự Hội thảo; các đồng chí Ủy viên Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật và thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động nhằm công bố những kết quả nghiên cứu sau thời gian khảo sát, đánh giá thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức, rút ra những luận cứ khoa học quan trọng của đề tài, giúp lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Đồng thời tiếp thu các ý kiến quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học học phục vụ hiệu quả triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu chào mừng tại Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh: “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hội thảo khoa học quốc gia đề tài KX.04.04/16-20 nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua; đề xuất các quan điểm định hướng và những giải pháp thiết thực đẩy lùi tiêu cực, khắc phục hạn chế; nêu lên những cách làm hay, những kinh nghiệm, những điển hình tiên tiến, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây thực sự là cuộc Hội thảo hết sức có ý nghĩa, mang tính cấp thiết và có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trong phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài đã khẳng định các ý kiến đóng góp, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện đề tài là rất thiết thực, là thành quả trí tuệ, nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, làm sáng tỏ 5 nhóm vấn đề sau:

1. Làm sâu sắc mối quan hệ giữa các nhóm giải pháp ngăn ngừa và đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện đồng bộ, liên thông và hiệu quả.

2. Chỉ rõ cơ chế, công cụ (quy định, chỉ thị, pháp luật, chế tài…) của Đảng và Nhà nước, cách tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế nào? Vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam ra sao?

4. Những điển hình hay, những nhân tố tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần khái quát các trường hợp này như thế nào để làm luận chứng thực tiễn sinh động, thuyết phục của đề tài nghiên cứu?

5. Tiếp tục dự báo sự biến động của bối cảnh quốc tế và trong nước, những thách thức mới, những vấn đề đặt ra có tác động sâu sắc đối với cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam.

TS. Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm chương trình KX.04.04/16-20 phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Kết thúc Hội thảo, đã có 10 ý kiến tham gia góp ý trực tiếp và 72 bài tham luận.

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu bế mạc Hội thảo.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung là công việc to lớn, quan trọng, vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa đặt ra cấp bách, đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị nước ta, liên quan mệnh hệ tới sự thành công của công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời là một trong những nhân tố cơ bản và động lực quan trọng góp phần quyết định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm trọng trách và trách nhiệm trước lịch sử Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Nhiều đại biểu trực tiếp tham gia ý kiến tại Hội thảo.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả