Loading...

Tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Ngày đăng: 05/02/2020 - 14:02

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hưởng ứng các hoạt động của Phố sách Xuân Canh Tý 2020, chiều 03/02/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên tại Tọa đàm.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo, biên tập viên các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng nhiều đại biểu khách mời, độc giả, phóng viên báo chí tham dự Tọa đàm.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Nội dung Tọa đàm tập trung làm rõ nguồn gốc, nội dung cốt lõi, những điểm đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, có thể thấy, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta; là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại cả phương Đông lẫn phương Tây mà Người đã tiếp cận được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách, vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, do vậy tư tưởng của Người về vấn đề xây dựng, chỉnh đón Đảng là nội dung hết sức quan trọng, được GS.TS. Hoàng Chí Bảo trình bày rất thuyết phục, cuốn hút. Trong đó, vấn đề xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng, sự bao dung, nhân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc đối với những hành vi trục lợi, tham ô, nham nhũng của một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất, tinh thần nêu gương là những nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, đã được GS.TS. Hoàng Chí Bảo phân tích, diễn giải một cách sâu sắc.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo báo cáo tại Tọa đàm

Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đa số cán bộ, đảng viên của Đảng đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển khoa học và công nghệ... đã dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trước yêu cầu của tình hình mới, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào công cuộc xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay được đặt ra như một nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân. Có như vậy mới bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ của dân tộc và thời đại.

Tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Lãnh đạo Nhà xuất bản và GS.TS. Hoàng Chí Bảo chụp hình lưu niệm tại Tọa đàm

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), bên cạnh việc tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn tham gia Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 phố Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) từ ngày 02 đến 09/02/2020. Tại Triển lãm, Nhà xuất bản giới thiệu hàng trăm cuốn sách tiêu biểu, có giá trị đã được xuất bản từ năm 1945 đến nay, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Bình luận