Loading...

Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”

Ngày đăng: 26/05/2020 - 11:05

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 25/5/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”. GS.TS. Hoàng Chí Bảo là báo cáo viên tại Tọa đàm.

Nội dung Tọa đàm tập trung làm rõ nguồn gốc, nội dung cốt lõi, những điểm đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về đại đoàn kết dân tộc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Khi đề cập đến vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành và phát triển sức mạnh to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của dân tộc, của nhân dân. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công. Đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ sở lấy lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động làm nền tảng, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, bộ phận và toàn cục, giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế.

Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”

Trong 90 năm thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trước yêu cầu của tình hình mới, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được đặt ra như một nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã được GS.TS. Hoàng Chí Bảo phân tích, diễn giải một cách sâu sắc, thông qua nhiều dẫn chứng cụ thể về các tác phẩm cũng như cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc” đã giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Bình luận