Loading...

Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước

Ngày đăng: 02/01/2020 - 10:01

Lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước gắn bó với nhau. Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân ta phải liên tục đấu tranh chống kẻ thù xâm lược để giành và giữ nền độc lập dân tộc. Có thể nói, trong lịch sử thế giới, không có một dân tộc nào phải thường xuyên tiến hành chiến tranh chống xâm lược, từ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời cũng giành được nhiều chiến thắng trong chiến tranh như dân tộc Việt Nam. Thực tiễn lịch sử đã tạo nên truyền thống, khí phách hào  hùng của dân tộc và để lại nhiều di sản quân sự quý báu mà không mấy quốc gia có được. Trong đó, trước hết phải nói đến tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự độc đáo, đặc sắc Việt Nam.

Cuốn sách “Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước” của tác giả Dương Xuân Đống trình bày một cách cụ thể và lý giải một cách sâu sắc các tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước từ thời Lý thế kỷ XI đến hết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975.

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ dân tộc Việt Nam đánh thắng quân xâm lược, trong hàng nghìn năm lịch sử, không phải chỉ riêng bằng phương tiện là quân đội và binh khí - kỹ thuật mà là bằng sức mạnh của quân đội liên kết với quần chúng vũ trang trong phương pháp tiến hành chiến tranh nhân dân, với sự tận dụng triệt để phương pháp tư duy quân sự (tư tưởng quân sự) và phương pháp hành động quân sự (nghệ thuật quân sự). Trong quá trình lịch sử, nội dung của phương pháp hành động quân sự bao gồm hai thành phần chủ yếu là chiến lược và chiến thuật, đến thời hiện đại, cụ thể là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vừa qua, đã xuất hiện thêm thành phần thứ ba là nghệ thuật chiến dịch, được hình thành trên cơ sở truyền thống quân sự dân tộc và lý luận quân sự Mác – Lê-nin.

Thông qua việc trình bày một cách hệ thống và lôgíc các tư tưởng quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước ta qua các thời kỳ, bạn đọc có thể hiểu được các tư tưởng quân sự trên đã có sự tiếp nối và phát triển qua các giai đoạn, phù hợp với tình hình lịch sử đất nước, trở thành tài sản quý giá và làm phong phú gia tài quân sự, quốc phòng nói chung, tư tưởng quân sự Việt Nam nói riêng trong lịch sử.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả