Loading...

Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

Ngày đăng: 13/12/2019 - 10:12

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể nói, những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguồn từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.

Đại hội đại biểu toàn quốc là đại hội then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi, phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, quyết định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trải qua thời gian hơn 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nhằm mục đích hệ thống hóa các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đồng thời giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt từ thời kỳ đất nước bước vào đổi mới đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Cuốn sách được chia thành hai phần: Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX); Phần II (Đại hội X, XI, XII), bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Cuốn sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đã tổng hợp toàn bộ định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối phát triển toàn diện đất nước ta qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Cuốn sách là nguồn tài liệu quý để các cán bộ chủ chốt và lãnh đạo các cấp, các cán bộ đảng viên, các nhà nghiên cứu nhìn lại chặng đường Đảng ta đã đi qua và chặng đường Đảng ta cần bước tiếp.

Bình luận