Loading...

Văn hóa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Văn hóa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trần Thị Kim Cúc
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp những bài viết của nhà nghiên cứu Trần Thị Kim Cúc đã được công bố trên các tạp chí và kỷ yếu đề tài khoa học cấp bộ. Nội dung cuốn sách đề cập một cách tương đối toàn diện quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa; cơ sở lý luận về phát triển văn hóa cộng đồng; vấn đề thực tiễn xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, như thực trạng xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa; giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới; đời sống văn hóa của giáo viên miền núi; tác động của các nguồn lực văn hóa đối với các lĩnh vực xã hội; vai trò của các doanh nghiệp trong gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa...

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong tình hình hiện nay.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ