Loading...

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

 Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước
Tác giả: PGS. TS. Đức Vượng
Số trang: 600 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở những luận cứ khoa học kết hợp với việc khảo nghiệm trong thực tiễn, cuốn sách đề cập một cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức và xây dựng lực lượng trí thức Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức qua gần 30 năm đổi mới; dự báo xu hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ trí thức giai đoạn 2011-2020.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

  - Phần thứ nhất: Trí thức Việt Nam- Lịch sử và lý luận

  - Phần thứ hai: Thực trạng về đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

  - Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ