Loading...

Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam
Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đạo giáo được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm và có ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống tinh thần, truyền thống và văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong đời sống của những người dân lao động qua những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian. Nghiên cứu về Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức về những nhân tố tích cực, những giá trị truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ đổi mới.

  Cuốn sách Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể hiện quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả Vũ Hồng Vận, là tài liệu tham khảo có ích đối với những nhà khoa học và những độc giả quan tâm đến vấn đề này. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến sự ra đời, phát triển, những nội dung và đặc điểm cơ bản của Đạo giáo ở Trung Quốc. Chương 2 phân tích khái lược quá trình du nhập, phát triển, hoạt động tôn giáo, sự ảnh hưởng của Đạo giáo trển một số lĩnh vực ở Việt Nam. Chương 3 phân tích những biểu hiện của Đạo giáo trong một số tín ngưỡng dân gian Việt Nam, như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Thành Hoàng làng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ