Loading...

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk thông qua khía cạnh văn hóa tinh thần, nêu lên những đặc điểm văn hóa của tộc người, nhấn mạnh đến sự thay đổi bắt đầu từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước năm 1986. Từ kết quả nghiên cứu, cuốn sách cũng đã từng bước làm rõ những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và xu hướng biến đổi của nó. Cuốn sách cũng nêu lên các giá trị văn hóa tinh thần của người Hmông. Cuốn sách nêu ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ