Loading...

Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật thông qua việc nêu ra các quan niệm, tiêu chí để đánh giá và những điều kiện để hiệu quả của pháp luật; hiệu quả của pháp luật, mục đích, yêu cầu và định hướng, chất lượng, kết quả cũng như những tiêu chí cho các hoạt động pháp luật ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.

  Đồng thời cuốn sách nêu những phương hướng và giải quyết cơ bản để nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thông qua các nội dung: Chú trọng tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng đời sống pháp luật; Đẩy mạnh hoạt động hệ thống hóa và xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng của pháp luật; Tổ chức tốt việc thực hiện và áp dụng pháp luật; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh công tác giải thích, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức và văn hóa pháp luật cho cán bộ, Nhân dân cũng như tăng cường đầu tư cho các hoạt động pháp luật, đồng thời thực hành tiết kiệm và nâng cao năng suất lao động trong các hoạt động pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ