Loading...

Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS. TS. Lương Gia Ban, PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung phân tích tầm quan trọng và nội dung phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong xây dựng nhân cách sinh viên; đồng thời, khái quát thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy giá trị truyền thống xây dựng nhân cách sinh viên. Trên cơ sở đó, bước đầu đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy tốt những giá trị truyền thống dân tộc trong xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay.

  Nội dung kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Vai trò của giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt  Nam hiện nay

  - Chương II: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  - Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay.

  Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề xây dựng nhân cách sinh viên.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ