Loading...

Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Số trang: 408 trang
Giá tiền: 56.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quá trình đổi mới do Đảng ta đề xướng và lảnh đạo thực hiện gần 25 năm qua đã đem lại những thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đã đưa nước ta phát triển lên một bước quan trọng. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh, quốc phòng được bảo đảm, kinh tế ngày càng phát triển.

  Nhằm cung cấp những nghiên cứu về sự biến đổi cơ cấu xã hội, tác động ảnh hưởng của sự biến đổi cơ cấu xã hội đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và xu hướng của nó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay do GS. TS. Tạ Ngọc Tấn làm chủ biên. Nội dung cuốn sách là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước KX.04.14/06-14: “Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam”.
  Trên cơ sở hệ thống lý luận cơ bản và các phương pháp nghiên cứu thích hợp, các tác giả mong muốn đưa ra những đánh giá cơ bản về thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội nước ta trong thời gian qua, làm rõ những tác động khách quan qua lại giữa biến đổi cơ cấu xã hội với sự vận động, phát triển của các lĩnh vực đời sống của đất nước. Ngoài ra, cuốn sách cũng đưa ra những dự báo về xu hướng biến đổi và một số nét dự báo về mô hình tương lai của cơ cấu xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ