Loading...

Trí thức Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng: 24/12/2019 - 16:12

Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, củng cố sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Cuốn sách Trí thức Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 do PGS.TS. Lê Văn Thắng và TS. Nguyễn Văn Tuân đồng chủ biên là một trong những công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần khẳng định và làm sâu sắc quan điểm trên.

Với kết cấu gồm 4 chương, cuốn sách góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về vấn đề trí thức Việt Nam trước những thời cơ, thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Trải qua quá trình nghiên cứu công phu, hợp tác sâu rộng với phương pháp phân tích, thống kê, đánh giá sâu sắc,… các tác giả đã mang đến những thông tin có giá trị đối với các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu, hoạch định cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của nguồn lực đặc biệt quan trọng này trong xây dựng và phát triển đất nước; nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động của cuộc cách mạng này đối với thế giới và về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong lịch sử và trước yêu cầu của tình hình mới.

Đi từ khái quát một số vấn đề lý luận chung về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuốn sách đi sâu phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và những cơ hội, thách thức đối với đội ngũ trí thức. Từ đó, các tác giả đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian tới. Cuốn sách thực sự là một công trình được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và sâu sắc về đặc điểm của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay; vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là tài liệu tham khảo bổ ích cho những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả