Loading...

Văn hóa thời đại toàn cầu

Văn hóa thời đại toàn cầu
Tác giả: TS. Phạm Ngọc Trung
Số trang: 296 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Văn hóa toàn cầu gồm một số bài viết của TS. Phạm Ngọc Trung về các khía cạnh khác nhau của văn hóa và văn minh nhân loại, trong đó tập trung chủ yếu vào văn hóa truyền thống Việt Nam cùng với những biến đổi của nó trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế. Nội dung văn hóa ở đây được tiếp cận trên các bình diện: Giáo dục – đào tạo và thông tin khoa học; Danh nhân; Văn hóa – lịch sử.

  Các bài viết trong sách đề cập một số vấn đề khá rộng về văn hóa: từ chế độ khoa cử thời đại Lý – Trần đến vị trí của môn lịch sử trong hệ thống giáo dục hiện nay, từ nguồn gốc nền văn hóa Chăm đến vai trò của thư viện hiện đại, v.v.. Đây là những vấn đề quan trọng góp phần định hướng và tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Giáo dục – Đào tạo và thông tin khoa học;

  Phần thứ hai: Danh nhân;

  Phần thứ ba: Văn hóa – lịch sử.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ