Loading...

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 14/01/2020 - 17:01

Sáng 14/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: TS. Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương; TS. Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ, năm 2019, hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và hội đồng cơ sở các ban, cơ quan Đảng Trung ương tổ chức các hoạt động khoa học trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từng bước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày đi vào nền nếp, nâng cao tính chuyên nghiệp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: không ngừng đổi mới nội dung, phương thức quản lý khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên gia, chắt lọc kết quả nghiên cứu để xây dựng các báo cáo tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới nội dung, phương thức tập huấn phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các hội đồng cơ sở;…

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng năm 2019 và rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và cả những hạn chế, bất cập trong hoạt động của Hội đồng năm 2019, Báo cáo đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chức năng, nhiệm vụ và chất lượng hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Trong năm 2020, Hội đồng và các hội đồng cơ sở tập trung thực hiện các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ưu tiên thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án góp phần hoàn thiện dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: xây dựng các báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng cao; tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng các đề tài, đề án bảo đảm thực sự hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; thông tin khoa học, sinh hoạt khoa học, phối hợp công tác với các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng và các hội đồng cơ sở;…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, trình bày tham luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ, xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2020.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, GS.TS. Phùng Hữu Phú đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đồng thời yêu cầu trong năm 2020, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học; nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Hội đồng đạt chất lượng và hiệu quả cao; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở…

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo và  thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo và thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả