Hồ Chí Minh về văn hóa làm người

Hồ Chí Minh về văn hóa làm người
Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 76.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, từ đó hình thành một nền văn hóa tiên tiến, cách mạng và có tính nhân văn sâu sắc. Với các tiêu chí “dân tộc, khoa học, đại chúng”, Người chủ trương xây dựng một nền văn hóa nhân dân, hướng con người tới “chân, thiện, mỹ”, tới hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, tới tình hữu ái giữa con người với con người. Sinh thời, Người luôn cho rằng: nhà văn hóa và nhà cách mạng phải thống nhất hữu cơ làm một, tri thức văn hóa chỉ nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động cách mạng. Chính yếu tố văn hóa trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho Người có một sức thu hút mạnh mẽ, một khả năng cảm hóa đặc biệt đối với mọi người dân Việt Nam và cả người nước ngoài, cho dù họ từ đâu tới và thuộc hệ tư tưởng nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất còn bởi chính bản thân Người, cuộc sống của Người là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam; là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và cống hiến cả cuộc đời vì dân, vì nước.

  Cuốn sách Hồ Chí Minh về văn hóa làm người của tác giả Nguyễn Khắc Nho tập trung luận giải quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện những giá trị về tư tưởng, đạo đức và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc hiểu được những điều cốt lõi làm nên chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người, một chủ nghĩa nhân văn cộng sản trong cốt cách một nhà hiền triết phương Đông. Sách được xuất bản lần thứ hai.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt giúp cho cán bộ, đảng viên, có thêm tài liệu nghiên cứu, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ