Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/07/2021 - 15:07

Sáng 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu với gần 6.000 đảng viên tham dự.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, có các đồng chí: Lãnh đạo Nhà xuất bản; Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo cấp vụ và tương đương; các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội; Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, Hội nghị được triển khai nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày, 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK, ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp các cấp ủy, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Khối; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối.

Đồng chí tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hành động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai chuyên đề: “Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định trong nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chương trình hành động của Đảng ủy Khối xác định mục tiêu thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, việc triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Khối với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp: tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương;  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị cũng nghe PGS.TS. Đặng Quang Định, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả