Nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài: Xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Ngày đăng: 17/11/2011 - 09:11

Nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài:

Xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ

hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Ngày 15-11 và ngày 16-11-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài khoa học cấp Bộ: Xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn mã số: KHBĐ (2009) - 13 do TS. Khuất Duy Kim Hải, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm Chủ nhiệm đề tài và đề tài: Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mã số: KHBĐ (2009) - 14 do TS. Đỗ Quang Dũng - Trưởng Ban Kinh tế làm Chủ nhiệm đề tài.

dc-hai-bcao

TS. Khuất Duy Kim Hải báo cáo tóm tắt nội dung đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, thành viên Hội đồng khoa học Nhà xuất bản, lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Nhà xuất bản và các cộng tác viên tham gia đề tài.

IMG_687412

TS. Đỗ Quang Dũng báo cáo tóm tắt nội dung đề tài

Các sản phẩm của hai đề tài gồm: Báo cáo tổng quan, Báo cáo tóm tắt, Kỷ yếu, và Kiến nghị. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã thể hiện tính khoa học, nghiêm túc, đề tài có tính thiết thực, mang ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn, đã trình bày và giải quyết được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Nội dung đề tài Xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn đã tập trung làm rõ đặc điểm, vai trò của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn; phân tích yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động cũng như thực trạng xuất bản sách chính trị, pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài cũng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị. Với đề tài Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tập thể tác giả cũng đã làm rõ được những vấn đề lý luận về tập đoàn kinh tế, đặc biệt quan điểm của Đảng ta về thành lập và phát triển tập đoàn kinh tế; chỉ rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của tập đoàn kinh tế từ 2005 đến nay. Đồng thời nêu lên hệ thống quan điểm của Đảng về vấn đề hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, đồng thời đưa ra hai nhóm giải pháp và có những kiến nghị cụ thể nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của hai đề tài. Đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cụ thể, thiết thực để ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi nghiệm thu cấp Bộ. Hai đề tài được 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu và đủ điều kiện để nghiệm thu cấp Bộ sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và các đại biểu tham dự.

Bùi Thu

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả