Loading...

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: Tháng Tháng 11-2010
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm của tác giả nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin. Cuốn sách góp phần trong việc tìm hiểu và vận dụng học thuyết Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

  Trong hệ thống các trước tác kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước của Ăngghen là một tác phẩm triết học lớn, được Ăngghen viết trong hai tháng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 1884. Tác phẩm dựa trên những tư liệu trong tác phẩm Xã hội cổ đại của Moócgan. Trong tác phẩm này, Ăngghen đã trình bày một cách có hệ thống và phát triển một cách sáng tạo những vấn đề mà Moócgan đã đề cập. Ăngghen xuất phát từ lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử đã uốn nắn và bổ sung cho nhiều quan điểm của Moócgan và đề xuất những quan điểm mới có tính khoa học và cách mạng.

  Tác phẩm Nguồn gốc cùa gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước của Ăngghen có ý nghĩa lý luận chính trị to lớn. Tác phẩm đã trình bày một cách có hệ thống về xã hội công xã nguyên thủy của loài người, là một sự bổ sung và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác. Tác phẩm đã cụ thể hóa giai đoạn đầu của lịch sử nhân loại mà Mác và Ăngghen đã nghiên cứu trước đó. Qua việc trình bày sâu sắc và có tính thuyết phục về những vấn đề rất cơ bản của xã hội loài người, Ăngghen đã bác bỏ những quan điểm sai lầm của các học giả tư sản về sự tồn tại ngay từ đầu của gia đình phụ hệ của chế độ tư hữu và của chính quyền nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 11.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
  Giá tiền: 103.000 đ