Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 57.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu quy luật, tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường và hình thức, phương pháp, đấu tranh cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm hiện thực hóa sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

  Cuốn sách Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nằm trong Bộ sách Thường thức chính trị, được cấu trúc gồm ba phần: Phần 1: Chủ nghĩa xã hội là gì; Phần 2: Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; Phần 3: Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; Phần 4: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ