Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ tư, có chỉnh lý, bổ sung)

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ tư, có chỉnh lý, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Quân
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm ba nội dung chính:

  Phần thứ nhất: Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh. Đây là phần tổng quan tư tưởng chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh và tư tưởng của các ông về dân chủ và chống quan liêu, tham nhũng;

  Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị;

  Phần thứ ba: C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin với cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác.

  Trên cơ sở tổng quan về tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh, tác giả đi sâu phân tích quan điểm của các ông, nhất là những luận điểm còn ít được biết đến và bàn luận về vấn đề dân chủ, vấn đề xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vấn đề chống sự suy thoái và biến chất của quyền lực - vấn đề chống quan liêu, tham nhũng và mối quan hệ giữa những vấn đề đó với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những luận điểm đó được tác giả phân tích thông qua một số tác phẩm chủ yếu về chính trị, kết hợp với việc nêu những sự kiện, những nhân chứng lịch sử, qua đó giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn không chỉ tư tưởng mà còn phương pháp, đạo đức và phong cách của các ông.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ