Trường Chinh – Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 14/01/2021 - 09:01

Đồng chí Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những lãnh tụ kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hóa lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh là “một tấm gương lớn của những người cộng sản trong thời đại Hồ Chí Minh”. Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Trường Chinh không chỉ là một tấm gương lớn về tinh thần kiên trung, bất khuất mà còn là tấm gương cống hiến trọn đời đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh trở thành một biểu tượng có ý nghĩa giáo dục đối với nhiều thế hệ cách mạng. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, mà đồng chí Trường Chinh là người phụ trách đầu tiên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

 Phần thứ nhất của cuốn sách: Những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với Đảng và dân tộc. Phần này gồm 37 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học phản ánh cuộc đời hoạt động, những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với dân tộc. Nổi bật lên đó là ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần chiến đấu, tính nguyên tắc, tổ chức kỷ luật, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của đồng chí Trường Chinh. Tài năng, phẩm chất và những cống hiến của đồng chí Trường Chinh được tổng kết và đánh giá qua các bài viết sâu sắc như: Trường Chinh - Một nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam; Những cống hiến đặc biệt của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam; Một tấm gương lớn của những người cộng sản trong thời đại Hồ Chí Minh; Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà  tổ chức tài năng của cách mạng Việt Nam; Đồng chí Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đồng chí Trường Chinh - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng ta;…

Nhiều bài viết còn đề cập, phân tích tư tưởng, quan điểm của đồng chí Trường Chinh về những vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam: Tư tưởng quân sự của đồng chí Trường Chinh trong kháng chiến chống Pháp; “Bàn về cách mạng Việt Nam” - Những tư tưởng lớn của đồng chí Trường Chinh; Quan điểm của đồng chí Trường Chinh về phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;…

Vai trò to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước ta, đối với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, chính trị của đất nước như: Đồng chí Trường Chinh đối với Quốc hội Việt Nam; Tổng Bí thư Trường Chinh: Tư duy cách mạng và đổi mới về đối ngoại; Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận quân sự lỗi lạc; Đồng chí Trường Chinh với lực lượng Công an nhân dân; Đồng chí Trường Chinh với Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam; Trường Chinh - Cây bút chính luận xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam; Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đối với thế hệ trẻ Việt Nam; Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn; Cống hiến của đồng chí Trường Chinh trên lĩnh vực văn hóa; Đồng chí Trường Chinh với thơ ca cách mạng; Đồng chí Trường Chinh đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị;…Nhiều bài viết còn tái hiện, mô tả mối quan hệ mật thiết, vai trò của đồng chí Trường Chinh đối với các địa phương lớn, những nhà cách mạng lỗi lạc khác của dân tộc Việt Nam: Đồng chí Trường Chinh với Nam Bộ, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Trường Chinh đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội; Đồng chí Trường Chinh với quê hương Nam Định. Chúng ta còn được biết về Tình bạn, tình đồng chí, tình anh em thân thiết như ruột thịt giữa hai nhà cách mạng Đặng Xuân Khu và Hạ Bá Cang trong các chặng đường cách mạng.

Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trường Chinh. Nội dung phần này gồm 22 bài viết của các đồng chí cách mạng lão thành, tướng lĩnh quân đội, đồng chí và những người giúp việc gần gũi với đồng chí Trường Chinh qua các thời kỳ. Hình ảnh và tầm vóc đồng chí Trường Chinh được tái hiện một cách sinh động. Qua đó, nổi bật những phẩm chất cao quý như nhân ái, khiêm tốn, giản dị… Nhiều bài viết tạo dựng hình ảnh đồng chí Trường Chinh với tầm vóc và cống hiến của một trong những lãnh tụ kiệt xuất của Đảng, nhà cách mạng lớn của cách mạng Việt Nam. Trong đó nổi bật lên là các bài viết như: Đồng chí Trường Chinh - Người  cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta; Đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư đổi mới; Đồng chí Trường Chinh - Người học trò xuất sắc, ý hợp tâm đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng chí Trường Chinh - Nhà thiết kế chiến lược của công cuộc đổi mới; Đồng chí Trường Chinh - Một lãnh tụ mẫu mực, một tấm gương trong sáng; Anh Thận với Chỉ thị 100 của Ban Bí thư; Phong cách làm việc của bác Thận; Những kỷ niệm không thể nào quên; Niềm vui lớn - Giúp việc đồng chí Trường Chinh;…

Phần ba của cuốn sách đã giới thiệu và trích giới thiệu 25 tác phẩm của đồng chí Trường Chinh. Đây là những bài viết, bài nói, tác phẩm của đồng chí Trường Chinh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, tham gia vào các cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong đó, nhiều tác phẩm phản ánh tư tưởng, quan điểm cách mạng của đồng chí Trường Chinh về cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Từ Vấn đề dân cày viết năm 1937 - 1938 đến tác phẩm Hoàn thành giải phóng dân tộc. Nhiều tác phẩm, bài viết, bài nói phản ánh quan điểm lãnh, chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách là công trình có giá trị, nguồn tư liệu quý, đáng tin cậy về cuộc đời và những cống hiến của đồng chí Trường Chinh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích trong nghiên cứu, giáo dục về lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, về đồng chí Trường Chinh.

Bình luận