200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 30/04/2021 - 18:04

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách 200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

200 câu hỏi trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó có thể phát huy tốt nhất quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Những hiểu biết chung về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, gồm 21 câu hỏi và trả lời tập trung làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức… của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, qua đó giúp cho người đọc thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phần IIBầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, gồm 179 câu hỏi và trả lời trực tiếp các vấn đề về bầu cử như: ý nghĩa, nguyên tắc của cuộc bầu cử, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử; cử tri và danh sách cử tri; việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử…

Bình luận