Trần Đức Lương tuyển tập

Ngày đăng: 01/07/2021 - 09:07

Đồng chí Trần Đức Lương sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngại hy sinh gian khổ, tận tụy, nhiệt huyết với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội khóa VII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006)… Ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thể hiện đức tính trung thực, năng lực làm việc sáng tạo với niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã có nhiều bài phát biểu quan trọng tại các diễn đàn trong nước và quốc tế, những bài viết sâu sắc thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước, nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân là sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đổi mới và xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là thấy được những đóng góp của đồng chí Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Trần Đức Lương tuyển tập (3 tập).

Tập I gồm 02 phần: Phần I: Đổi mới - Sự lựa chọn đúng đắn vì mục tiêu phát triển hiện đại của Việt Nam; Phần II: Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập II gồm 02 phần: Phần III: Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Phần IV: An ninh - quốc phòng.

Tập III gồm 03 phần: Phần V: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Phần VI: Công tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp quyền; Phần VII: Thư, lưu bút, hồi ký.

Bộ sách tập hợp một cách có hệ thống những bài phát biểu, bài viết,… đầy tâm huyết, trí tuệ, có tính lý luận, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giàu ý tưởng sáng tạo, đổi mới, thể hiện lòng tin yêu gắn bó với Đảng, gần gũi thiết tha với quyền lợi của nhân dân, đất nước của Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi đảm nhiệm hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Các bài phát biểu, bài viết trong từng phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian và cuối mỗi phần đều có một số ảnh minh họa hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Thông qua bộ sách này, độc giả có thêm những tư liệu quý giá, dày dặn để có thể nghiên cứu và vận dụng những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

 

Bình luận