Vai trò của sách lý luận, chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

Ngày đăng: 07/05/2021 - 08:05

Trong cơ cấu sách ở nước ta hiện nay, sách lý luận, chính trị có vị trí quan trọng và ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, không chỉ chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để giữ vững sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng và trong xã hội đối với lý tưởng, mục tiêu và con đường phát triển mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, mà còn góp phần nâng cao trình độ nhận thức chung của xã hội, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ, tăng cường giáo dục ý thức hệ sâu rộng trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân. Sách lý luận, chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị.

1. Một số đặc điểm và vai trò của sách lý luận, chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị

Sách lý luận, chính trị là loại sách có nội dung trực tiếp góp phần bảo vệ, truyền bá, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm hoạt động chính trị của các nước, các đảng chính trị; giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp chính trị của các lãnh tụ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế… qua đó góp phần xây dựng, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nội dung sách lý luận, chính trị mang tính khoa học, tính lý luận và chính trị sâu sắc. Các tri thức được đề cập trong sách lý luận, chính trị bao gồm tất cả các cấp độ: từ những vấn đề lý luận trừu tượng đến những thông tin, tri thức chính trị cụ thể; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động (công nghệ chính trị). Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sách lý luận, chính trị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm chính trị trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, tạo cơ sở, tiền đề cho việc tổ chức thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Với đặc điểm riêng có, sách lý luận, chính trị có chức năng giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng cách mạng, thực hiện đồng thời ba chức năng cơ bản của công tác tư tưởng, đó là: tuyên truyền, cổ động và hướng dẫn tổ chức thực tiễn cách mạng. Do đó, sách lý luận, chính trị là công cụ phục vụ hoạt động chính trị của mọi đối tượng tham gia đời sống chính trị, tham gia hoạt động cách mạng, nhất là những lãnh tụ chính trị. Những nhà chính trị chuyên nghiệp (các lãnh tụ chính trị), các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị, các cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, những nhà tư tưởng, lý luận, những chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy lý luận và cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng của Đảng đều cần nghiên cứu, đọc và học tập sách lý luận, chính trị. Văn hóa nghiên cứu, đọc sách lý luận, chính trị trở thành một phẩm chất, một biểu hiện trí tuệ về văn hóa chính trị của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với đặc điểm của mình, sách lý luận, chính trị có vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, sách lý luận, chính trị là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sách lý luận, chính trị, trong đó đặc biệt là các sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng, các sách chuyên khảo và tham khảo, giáo trình lý luận chính trị là những loại sách giúp nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố thế giới quan khoa học và trang bị phương pháp luận biện chứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin mà hạt nhân là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, là hệ thống lý luận có tính khoa học và cách mạng nhất mà hiện nay chưa có một học thuyết xã hội nào có thể vượt qua. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ là nền tảng tư tưởng, là công cụ hỗ trợ tư duy quan trọng, định hướng hoạt động cho người đọc và người học sách. Nhờ có lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền tải trong các sách lý luận, chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ nhìn nhận, đánh giá các sự việc, hiện tượng một cách đúng đắn, sát thực hơn, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của sách giáo trình lý luận, chính trị đối với công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị hiện nay, các nhà xuất bản có chức năng xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị luôn coi trọng việc xây dựng kế hoạch đề tài, bám sát định hướng chính trị, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung biên tập, xuất bản các sách giáo trình chính trị trung cấp, cao cấp sử dụng thống nhất trong các trường đại học, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Điển hình là bộ Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị (19 cuốn) và bộ Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị (8 cuốn). Sách tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng dự nguồn cán bộ từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp Trung ương (đối tượng 3, đối tượng 4...)1 do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản và phát hành. Ngoài ra, còn rất nhiều đầu sách lý luận, chính trị do nhiều nhà xuất bản khác xuất bản, trong đó điển hình là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hiện nay, sách giáo trình lý luận, chính trị là tài liệu nghiên cứu, học tập chính trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Sách lý luận, chính trị đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học để củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý học tập, rèn luyện phương pháp tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cũng như khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hai là, sách lý luận, chính trị là tài liệu tham khảo, là “cẩm nang” hướng dẫn bổ ích, giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiên cứu, học tập và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sách lý luận, chính trị là công cụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách trực tiếp, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thông qua việc xuất bản, phát hành các văn kiện Đảng, văn bản pháp luật, công tác xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị giúp người đọc tiếp cận trực tiếp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các nhà xuất bản cũng cho ra đời những cuốn sách chuyên khảo, phân tích, bình luận, làm sáng tỏ quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật, từ đó giúp đường lối, chính sách thâm nhập sâu rộng vào quần chúng, nâng cao tri thức chính trị của đông đảo bạn đọc.

Sách lý luận, chính trị còn giới thiệu các tri thức nghiệp vụ, “công nghệ” hoạt động chính trị cụ thể của các nhà chính trị, các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; giới thiệu kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động chính trị phong phú của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tiền bối, các cá nhân, tập thể, địa phương điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chính trị của toàn Đảng và xã hội.

Hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị còn góp phần tích cực phục vụ công tác đấu tranh tư tưởng một cách hiệu quả thông qua việc tổ chức xuất bản, phát hành có chất lượng và rộng rãi các tác phẩm kinh điển, xuất bản các tác phẩm luận chiến phê phán trực tiếp các tư tưởng sai trái, phản động, v.v..

Các tác phẩm xuất bản có thể truyền tải lượng thông tin lớn, trực tiếp và sâu sắc về lý luận, tư tưởng, phân tích những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, làm rõ các giá trị chân, thiện, mỹ. Các xuất bản phẩm lý luận, chính trị còn là công cụ lưu giữ thông tin lâu dài, tiện dụng cho việc tích lũy, khai thác, truyền bá tri thức lý luận chính trị. Do vậy, sách lý luận, chính trị thật sự là vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản.
Nhận thức được vai trò của sách lý luận, chính trị, nhất là đối với việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, từ năm 2009 đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Đề án góp phần đưa nguồn thông tin chính thống, tin cậy, bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo và học tập của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương2. 

Ba là, sách lý luận, chính trị là tài liệu tham khảo, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được trong 35 năm đổi mới đã chứng minh sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ có nền tảng vững chắc này cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận vững vàng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt và hơn cả là sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự đồng thuận trong xã hội mà quá trình đổi mới đất nước ta không đi chệch hướng, đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Sách lý luận, chính trị có nhiệm vụ góp phần giáo dục lý tưởng cho cán bộ, đảng viên, mà trước hết là giáo dục niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, về tương lai của dân tộc và đất nước, về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đọc và nghiên cứu sách lý luận, chính trị không chỉ và không phải vì mục đích cuối cùng là những tri thức lý luận, mà là ở mục tiêu giá trị thực tiễn và giá trị đạo đức. Sách lý luận, chính trị giúp cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận để kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi vi phạm các giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, đạo đức của Đảng và dân tộc Việt Nam. 

Sách lý luận, chính trị giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập lý luận khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng để tự mình vươn lên, xây dựng tư tưởng lạc quan cách mạng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới. Chính nhờ quá trình học tập thông qua sách lý luận, chính trị, cán bộ, đảng viên đã tiếp thu được những giá trị lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Những sách lý luận, chính trị có nội dung, đề tài về kỹ năng lãnh đạo, quản lý còn là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có thể tham khảo trong việc học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có thể nghiên cứu, học tập những tri thức, kinh nghiệm được tổng kết, đúc rút trong các sách lý luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động chính trị. 

Bốn là, với sự đa dạng, phong phú về chủng loại, phục vụ cho nhiều nhóm độc giả khác nhau, sách lý luận, chính trị không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn là tài liệu nghiên cứu, học tập giúp nâng cao nhận thức chính trị của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân với tư cách là đối tượng tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Nhờ được trang bị kiến thức lý luận chính trị, được nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà việc tuyên truyền, vận động nhân dân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thuận lợi, hiệu quả hơn. Do đó, cùng với việc tiến hành tuyên truyền miệng, để vận động quần chúng có hiệu quả, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần khuyến khích và tạo điều kiện để người dân có cơ hội được đọc và học sách lý luận, chính trị. Với phương pháp và cách thức đem sách đến với người dân một cách phù hợp, sách lý luận, chính trị sẽ là công cụ, phương tiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước rất hiệu quả. 

2. Một số giải pháp phát huy vai trò của sách lý luận, chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị hiện nay 

Một là, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, sách lý luận, chính trị cũng là kênh truyền thông phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo được thể hiện trong Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hoàn thiện hệ thống giáo trình lý luận, chính trị. Trong tầm nhìn chiến lược, lâu dài, sách lý luận, chính trị, đặc biệt là giáo trình lý luận, chính trị vẫn sẽ là những tài liệu nghiên cứu, học tập chủ yếu trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Do đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống giáo trình lý luận, chính trị là hết sức quan trọng và cấp thiết. Việc đổi mới cần căn cứ vào mục tiêu, nhu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới. Bên cạnh những nội dung kiến thức cơ bản, nền tảng, việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải được cập nhật nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những lý thuyết, tư tưởng mới, tiến bộ của nhân loại. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần bố trí thời lượng phù hợp cho việc đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp tư duy, kỹ năng làm việc, tầm nhìn chiến lược... Đổi mới việc tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế theo hướng phù hợp, thiết thực, tạo cơ hội để người học thâm nhập vào thực tế, rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

Ba là, đẩy mạnh công tác xuất bản, phát hành, cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sách lý luận, chính trị là sản phẩm khoa học, đồng thời là sản phẩm văn hóa rất cần thiết cho xã hội, cho việc xây dựng hệ tư tưởng giai cấp của giai cấp công nhân và xây dựng nền văn hóa dân tộc. Giá trị sử dụng của sách lý luận, chính trị không chỉ thỏa mãn nhu cầu trực tiếp của bạn đọc cá thể mà chủ yếu mang lại lợi ích cho cả cộng đồng, cho sự nghiệp công. Vì vậy, phát hành sách lý luận, chính trị cũng là một hoạt động dịch vụ công ích. Do đó, cần đa dạng hóa các phương thức, hình thức phát hành sách lý luận, chính trị, kết hợp nhiều hình thức cung cấp vừa theo cơ chế cấp phát cho từng đối tượng cụ thể, vừa theo cơ chế thị trường; kết hợp việc giới thiệu, bán sách tại quầy hàng của các hiệu sách, các công ty, các nhà sách tư nhân với việc giới thiệu, cung cấp, bán sách trực tiếp cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, sách lý luận, chính trị còn được phát hành có kế hoạch theo con đường của các đoàn thể chính trị, hệ thống tuyên giáo của Đảng, của các đoàn thể quần chúng; được phân phối cho các thư viện công cộng, thư viện trường học, các tủ sách ở xã, phường, thị trấn theo các dự án, chương trình đầu tư cho phát triển văn hóa đọc, đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ sở, v.v.. 

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong những năm qua, việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chỉ thị số 44-CT/TW đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Cần khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng yêu cầu: “Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”3. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, phải coi việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc. Đưa chế độ tự học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trở thành tiêu chí bắt buộc trong hoạt động của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cung cấp thông tin về những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, bảo đảm tính trung thực, đầy đủ, chính xác, khách quan, khoa học. 

Cùng với việc đổi mới toàn diện công tác đào tạo lý luận chính trị phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước, cần đề cao trách nhiệm chính trị, tính tự giác, chủ động, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong học tập và tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị; học ở mọi nơi, mọi lúc, “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”4. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập lý luận chính trị, nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; đồng thời, góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, thiếu nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị. Căn cứ vào ý thức, trách nhiệm và kết quả học tập lý luận chính trị để đánh giá, xếp loại, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, trang bị đầy đủ hệ thống sách lý luận, chính trị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để có cơ sở học liệu bảo đảm phục vụ việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải được hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo về lý luận chính trị. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần dành kinh phí phù hợp cho việc mua tài liệu nước ngoài, biên dịch và xuất bản sớm những tài liệu phù hợp. Các nhà xuất bản cần đặt hàng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng bộ giáo trình điện tử các môn khoa học Mác - Lênin. Giáo trình điện tử không chỉ bảo đảm hiệu quả giảng dạy mà còn thực sự có hiệu quả đối với người học, bởi ngoài những kiến thức cơ bản trong giáo trình, người học sẽ được cung cấp những đường dẫn cần thiết để bổ sung kiến thức và tự rèn luyện kỹ năng cho bản thân. 
Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư kinh phí để xây dựng kho dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị thống nhất trong cả nước, cung cấp dịch vụ khai thác nội dung thông tin sách lý luận, chính trị trên Internet. Thiết lập một kênh thông tin trực tuyến cung cấp các thông tin tư liệu và sách lý luận, chính trị mang tính chính thống của Đảng và Nhà nước để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thêm một kênh khai thác hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

1. Xem Báo cáo tổng hợp Đề án nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020.

2. Từ năm 2009 đến năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã thí điểm triển khai thực hiện 451 đầu sách (cả đĩa CD-ROM và CD Audio) với 9,4 triệu bản sách phục vụ cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 36-37.

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 6, tr. 361.

PGS.TS. Dương Trung Ý

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Bình luận