Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Ngày đăng: 11/12/2020 - 09:12

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân – “đồng minh trung thành của giai cấp công nhân”, một lực lượng to lớn của cách mạng. Người đã để lại hệ thống nội dung tư tưởng về nông dân và vận động nông dân, về xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh trong quá trình cách mạng. Những nội dung tư tưởng đó còn nguyên giá trị trong công tác vận động nông dân, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân, vận động nông dân, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh  đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Mặc dù việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo, song chúng ta cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã xác định: “Xây dựng giai cấp nông dân về mọi mặt để xứng đáng là một lực lượng cơ bản trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa”. Đó là mục tiêu hàng đầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác vận động nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân các cấp và chính giai cấp nông dân phải đồng sức, đồng lòng xây dựng giai cấp nông dân mới đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Nhằm giúp độc giả có thêm tư liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xuất bản cuốn sách Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay do TSKH. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ biên.

Cuốn sách có cấu trúc gồm 3 chương, Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Chương 2: Quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và xây dựng giai cấp nông dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Chương 3: Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và xây dựng giai cấp nông dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; và đưa ra phương hướng, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp cán bộ làm công tác nông vận, cán bộ Hội Nông dân các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nông dân; nâng cao kiến thức và phương pháp luận giải quyết các vấn đề liên quan đến nông dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

Bình luận