Trang chủ Văn hóa, xã hội Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội

Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội

alt

Tác giả: TS. Thang Văn Phúc, PGS, TS. Nguyễn Minh Phương (Đồng chủ biên)
Số trang: 590 trang
Hiện nay, các tổ chức xã hội đang ngày càng tăng nhanh về số lượng và phong phú về loại hình, hình thức tổ chức, đa dạng về phương thức hoạt động và có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội.
Cuốn sách kết cấu gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của các tổ chức xã hôi đối với phát triển xã hội
Phần thứ hai: Vai trò của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay
Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề như: khái niệm về tổ chức xã hội, cơ sở, nguyên tắc hình thành và hoạt động của tổ chức xã hội, vai trò của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các chính sách, cơ chế, pháp luật bảo đảm cho các tổ chức này hoạt động đúng với tính chất của tổ chức nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu thắng lợi của đất nước,… Đặc biệt, trong phần hai cuốn sách đã trình bày cụ thể những hoạt động đóng góp, vai trò của các tổ chức xã hội: các hội chính trị - xã hội, hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hội nhân đạo, từ thiện, hội xã hội - nghề nghiệp và các hiệp hội kinh tế.