cmnsvn

Trang chủ Kinh tế Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

khuchexTác giả: PGS, TS. Đan Đức Hiệp

Số trang: 192 trang

Giá tiền: 48.500đ

Phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế là giải pháp quan trọng nhằm thu hút đầu tư đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, đề ra hai mục tiêu lớn là dẫn dắt các ngành công nghiệp chủ lực quốc gia và tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Với mong muốn cung cấp thêm tài liệu các vấn đề trên cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng  của các tỉnh cùng bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách đã hệ thống hóa khái niệm, vai trò, tiêu chí, lịch sử hình thành và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, cung cấp một cách có hệ thống về sự hình thành, phát triển mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Tác giả đã phân tích thực trạng hình thành và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế khi thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước ta với những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thách thức. Qua phân tích tình hình thực tế và tổng kết các kinh nghiệm trong phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế  trong thời gian tới.