Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

Tác giả: Dương Văn Lượng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

Trải qua suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với quá trình phát triển chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Việc xác định đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của quân đội và lãnh đạo quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; luôn giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ"; là lực lượng chính trị quan trọng của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, của đất nước. Cuốn sách Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo các tác giả, chức năng, nhiệm vụ của quân đội là sự phản ánh bản chất chính trị - xã hội của quân đội kiểu mới, đồng thời phản ánh thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có tính bản chất của một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong cuốn sách đã viết: Là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, sinh ra ở một nước nông nghiệp phương Đông, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một quân đội nhiều chức năng: chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất. Trong đó chức năng cơ bản hàng đầu là chức năng chiến đấu. Đặc biệt, các chức năng, nhiệm vụ này của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng thời kỳ (kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) không ngang bằng nhau nhưng thống nhất trong bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng chức năng, nhiệm vụ này sẽ được phân tích khá cụ thể trong chương II, chương III, chương IV của cuốn sách.

Từ góc độ nghiên cứu tổng kết lý luận, phần cuối cuốn sách đã rút ra 4 bài học về xác định và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân hơn 67 năm xây dựng và trưởng thành. Những bài học đó có ý nghĩa như những vấn đề có tính quy luật của việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, các tác giả đã đưa ra một số dự báo về sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những dự báo góp phần quan trọng trong việc định hướng quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những thông tin và nội dung trong cuốn sách, đây sẽ là một kênh tri thức góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quân đội - một vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Tiếp cận khoa học về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp

Chương III: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương IV: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Chương V: Bài học kinh nghiệm và dự báo sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

dang-coong-san

Tác giả: TS. Trần Đình Thắng

Số trang: 352 trang

Giá tiền: 57.000đ

Cải cách nền hành chính đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền hành chính nước ta không ngừng được xây dựng và kiện toàn, đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử, đánh giá kết quả, rút ra những kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Qua đó, góp phần vào việc tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng về xây dựng nền hành chính quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích, khái quát và hệ thống hóa chuyên sâu các quan điểm, chủ trương và quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp dổi mới đất nước; đánh giá khách quan, có cơ sở khoa học về kết quả lãnh đạo và rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cải cách, xây dựng  nền hành chính nhà nước trong thời kỳ mới. Qua đó, khẳng định sự phát triển về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng đối với việc xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại trong công cuộc đổi mới đất nước – nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học quản lý nhà nước, Hành chính học, Luật học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nền công vụ và các ngành khoa học về tổ chức nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.


HOI_DAP_CHINH_SACH

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số trang: 76 trang

Giá tiền: 15.000 đ

Hiện nay hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp đã khá đầy đủ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp ở nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập  dẫn đến hoạt động của doanh nghiệp thiếu hiệu quả, hạn chế khả năng cạnh tranh. Hiện trạng trên do nhiều nguyên nhân từ cả hai phía doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy dẫn đến công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh. Để khắc phục  hiện trạng nêu trên, ngày 28-5-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhằm mục đích giúp cho bạn đọc, nhất là các nhà doanh nghiệp, các cán bộ , công chức liên quan có được những thông tin cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - Đáp chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm 35 câu hỏi - đáp về những nội dung cơ bản, quan trọng về các chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.


binh-luan-khoa-hoc


Tác giả: Luật sư, TS. Nguyễn Đức Mai (Chủ biên)

Số trang: 776 trang

Giá tiền: 158.000đ

Việc tìm hiểu nội dung các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật này là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức và mỗi người dân nói chung để đưa pháp luật vào cuộc sống. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Cuốn sách góp phần đáp ứng yêu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung toàn bộ các điều luật hiện hành của Bộ luật này. Qua đó, thấy rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với việc giải quyết các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của nền  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu hội nhập của Nhà nước ta.

Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 trên cơ sở các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, kết hợp với sự cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ năm 2004 đến nay và sự tổng hợp thực tiễn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp dân sự, các tác giả đã phân tích và bình luận từng điều luật cụ thể nhằm làm sáng tỏ nội dung của các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tố tụng dân sự cho toàn thể nhân dân và giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng, góp phần bảo đảm và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.


The ky XXI anh sang giao duc

Tác giả: Ikeda Daisaku

Số trang: 168

Giá tiền: 33.000đ

Trở thành con người toàn diện là ước mơ chung của mọi người. Đào tạo con người toàn diện là mục tiêu, lý tưởng trong giáo dục.

Cuốn sách Thế kỷ XXI – Ánh sáng giáo dục của tác giả người Nhật Ikeda Daisaku (dịch giả Trần Quang Tuệ) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản, là tập hợp những lời, những đoạn trích dẫn từ những bài nói chuyện, kiến nghị của Ikeda Daisaku về vấn đề giáo dục. Đối tượng của những bài nói chuyện này thuộc nhiều thành phần khác nhau: thanh thiếu niên, giáo viên, phụ huynh, những nhà hoạt động xã hội, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, v.v.. Nội dung cuốn sách không chỉ bó hẹp trong vấn đề giáo dục học đường, mà còn đề cập nhiều khía cạnh khác trong đời sống xã hội như: giáo dục xã hội, đạo đức...

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai phần:

Phần I: Ánh sáng giáo dục (gồm 6 chương);

Phần II: Luận bàn về giáo dục (gồm 3 chương).

Cuốn sách là một tài liệu rất bổ ích đối với những ai quan tâm đến giáo dục, muốn có cái nhìn toàn diện về giáo dục, muốn tự giáo dục mình, giáo dục người, giáo dục thế hệ nối tiếp thành người toàn diện.


Tu tuong HCM DCSVN ve xd con nguoi moi

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Số trang: 368

Giá tiền: 60.000 đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Kỷ niệm về lời ru buồn, Đôi mắt xa xăm, Tím biển biếc trời, Thao thiết tiếng khuya… Sau 10 năm mặc áo lính, ông được điều về công tác ở Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, sau đó công tác tại Tạp chí Tư tưởng – văn hóa, ông đã viết hàng trăm bài in trên nhiều tờ báo và tạp chí nghiên cứu, giới thiệu các vấn đề về văn hóa, văn nghệ…

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tập hợp một số bài nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này để xuất bản thành cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa – Văn hóa Hồ Chí Minh

Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống


lchudangbosondong

Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Sơn Động

Số trang: 404 trang

Sơn Động là huyện vùng cao ở phía đông bắc tỉnh Bắc Giang. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị, là cửa ngõ của vùng chiến lược Đông Bắc rộng lớn. Với những những thành tích và đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc huyện trong đấu tranh cách mạng, xây dựng Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Động (1945-2000).

Cuốn sách ghi lại quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang và sự nghiệp xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động, đồng thời nêu bật những thành tựu dã đạt được, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thồng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đứng dậy lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, thành lập và bảo vệ chính quyền cách mạng (tháng 3-1945 – tháng 12-1946); Chương II: Lãnh đạo quân và dân Sơn Động kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ ngày 19-12-1946 đến cuối năm 1950);

Chương III: Xây dựng Sơn Động thành hậu phương vững mạnh, góp phấn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (tháng 11-1950 – tháng 7-1954);

Chương IV: Khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1965);

Chương V: Lãnh đạo quân và dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiến tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965-1975)

Chương VI: Đảng bộ huyện Sơn Động thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Chương VII: Thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996)

Chương VIII: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2010)


quy-dinh-pl-ve-minh-bach

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 104 trang

Giá tiền: 17.000đ

Công khai hóa minh bạch tài sản, thu nhập là một nội dung quan trọng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại chương II Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành, ngày 9-3-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Mới đây, để hoàn thiện Nghị định này Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về minh bạch, tài sản, thu nhập.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007 (trích); Nghị định số 37/207/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.


lich-su-phu-nu-Thua-Thien-H

Tác giả: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số trang: 452 trang

Là một vùng đất có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, có chiều sâu văn hóa đặc thù, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có những đặc tính, phong cách đáng quý. Những đức tính, phong thái của phụ nữ Thừa Thiên - Huế qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 80 năm (1930-2010), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quyết định tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế (1930-2010).

Cuốn sách được biên soạn một cách có hệ thống những chặng đường mà phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trải qua, phản ánh cụ thể quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, tập trung vào thời kỳ 1930-2010. Cuốn sách cung cấp cho người đọc, trước hết là phụ nữ, hội viên hội phụ nữ các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế những hiểu biết về tổ chức hội của mình, nhận thức đầy đủ hơn vai trò của mình trong quá khứ cũng như hiện tại; trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, đem tất cả trí tuệ và công sức phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2011) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách với mong muốn sẽ đáp ứng được yêu cầu của các cấp hội và nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức hội và phong trào phụ nữ của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách sẽ là tư liệu quý để nghiên cứu, tìm hiểu, góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống của quê hương, đất nước.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l