Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

Tác giả: Dương Văn Lượng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

Trải qua suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với quá trình phát triển chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Việc xác định đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của quân đội và lãnh đạo quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; luôn giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ"; là lực lượng chính trị quan trọng của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, của đất nước. Cuốn sách Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo các tác giả, chức năng, nhiệm vụ của quân đội là sự phản ánh bản chất chính trị - xã hội của quân đội kiểu mới, đồng thời phản ánh thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có tính bản chất của một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong cuốn sách đã viết: Là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, sinh ra ở một nước nông nghiệp phương Đông, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một quân đội nhiều chức năng: chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất. Trong đó chức năng cơ bản hàng đầu là chức năng chiến đấu. Đặc biệt, các chức năng, nhiệm vụ này của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng thời kỳ (kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) không ngang bằng nhau nhưng thống nhất trong bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng chức năng, nhiệm vụ này sẽ được phân tích khá cụ thể trong chương II, chương III, chương IV của cuốn sách.

Từ góc độ nghiên cứu tổng kết lý luận, phần cuối cuốn sách đã rút ra 4 bài học về xác định và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân hơn 67 năm xây dựng và trưởng thành. Những bài học đó có ý nghĩa như những vấn đề có tính quy luật của việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, các tác giả đã đưa ra một số dự báo về sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những dự báo góp phần quan trọng trong việc định hướng quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những thông tin và nội dung trong cuốn sách, đây sẽ là một kênh tri thức góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quân đội - một vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Tiếp cận khoa học về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp

Chương III: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương IV: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Chương V: Bài học kinh nghiệm và dự báo sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 

Le-Hong-Phong--bia

 

Nhân kỷ niệm 110 năm  sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942- 6-9-2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân. Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Và Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. Vì Đảng, vì dân, đồng chí tiếp nhận mọi gian khổ hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba đi tìm đường cứu nước. Và cũng vì Đảng, vì dân, đồng chí nhiều lần trở về nước để hoạt đồng, gây dựng phong trào cách mạng, dù biết rằng kẻ thù luôn rình rập, đe dọa tính mạng; và đã hy sinh cả tình riêng, cả bản thân mình. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí – đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng – cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng các đồng chí khác đã viết nên trang sử vàng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Minh Ý


150 cau hoi ve nghiep vu HCVP

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)

Số trang: 268 trang

Giá: 45.000 đồng

Bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào cũng đều có bộ phận văn phòng thực hiện chức năng: tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị; quản lý cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đồng thời là trung tâm đầu mối giao tiếp của cơ quan, đơn vị. Để thực hiện được tốt các chức năng trên đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và nhân viên văn phòng cần nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ hành chính văn phòng cũng như những văn bản, quy định liên quan đến nghiệp vụ hành chính văn phòng, từ đó hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhằm cung cấp cho cán bộ văn phòng và đông đảo bạn đọc một “công cụ” có thể giải đáp những thắc mắc xung quanh nghiệp vụ hành chính văn phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng do TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Tổng quan về văn phòng

Phần II: Các nghiệp vụ văn phòng

Phần III: Quản trị văn phòng

Được viết dưới dạng hỏi - đáp, văn phong mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nghiệp vụ hành chính văn phòng để từ đó ứng dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.


Tu tuong HCM ve nguoi thay

Tác giả: TS. Ngô Văn Hà

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000 đồng

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay của TS. Ngô Văn Hà phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy, bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo; đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã hội; đồng thời phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo;

Chương II: Tình hình đội ngũ giảng viên đại học trong những năm đầu thế kỷ XXI;

Chương III: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo sâu hơn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.


luat-bao-hiem

Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

Số trang: 288 trang

Số tiền: 38.000đ

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, là một trong những loại hình bảo hiểm y tế xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngày 14 tháng 11 năm 2008 tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật bảo hiểm y tế, đây là một đạo luật quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác bảo hiểm y tế trong giai đoạn tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Để cụ thể hóa Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật về đối tượng, mức đóng, hỗ trợ; về phương thức thanh toán, chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng cụ thể.

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.


Tu tuong HCM ve to chuc nha nuoc va can bo cong chuc

Tác giả: TS. Hà Quang Ngọc – PGS. TS. Nguyễn Minh Phương

Số trang: 280

Giá tiền: 47.000 đồng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức là một bộ phận trong tư tưởng khoa học và cách mạng của Người, là hệ thống quan điểm về vị trí, vai trò, bản chất và nội dung, phương thức tổ chức nhà nước; về đội ngũ cán bộ, công chức, tạo thành một thể thống nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay, việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức, từ đó vận dụng tư tưởng của Người vào việc hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ sức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn.

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản tập trung trình bày một số vấn đề chung nhất về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay. Cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tài liệu tham khảo bổ ích và là công trình thiết thực kỷ niệm ngày sinh lần thứ 123 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.


kinh-te-doi-ngoai-db

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Minh

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 100.000đ

Ở nước ta kinh tế đối ngoại đã diễn ra và phát triển trên tất cả các lĩnh vực và các vùng kinh tế với những thành tựu và thách thức khác nhau. Tình hình đó đã cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà nghiên cứu tổng kết, lý giải, đánh giá những đóng góp của kinh tế đối ngoại vào nền kinh tế quốc dân dưới nhiều góc độ khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Minh với công trình Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới – Kinh nghiệm và triển vọng đã cung cấp một cách hệ thống, bao quát tình hình phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2010. Tác giả đánh giá những thành tựu dã đạt được, cũng như những tồn tại và tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của kinh tế đối ngoại, tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra triển vọng cho sự phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập.

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu, khai thác nhiều số liệu xác hợp với thực tiễn các địa phương trong vùng. Ngoài phần phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 1986. Trình bày khái quát lý luận về kinh tế đối ngoại, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, đặc điểm kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến năm 1986, đồng thời nêu lên tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động này.

Chương 2: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến năm 1995. Trình bày quá trình “khởi động” các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986 đến 1995, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA; phát triển du lịch quốc tế và hợp tác với Campuchia… Đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu và chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong 10 năm đầu phát triển kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1996 đến năm 2010. Trình bày bối cảnh hội nhập mới của Việt Nam sau năm 1995, với những chính sách phát triển kinh tế đối ngoại cụ thể; quá trình tổ chức các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA, NGOs; hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển du lịch quốc tế; xuất khẩu lao động… Đồng thời tập trung nêu bật bức tranh sinh động về phát triển kinh tế đối ngoại với những kết quả cụ thể, có tính định lượng trên nguồn số liệu mới được cập nhật.

Chương 4: Một số nhận xét về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới. Tập trung phân tích tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại đến kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, hạn chế của hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 25 năm phát triển… Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra triển vọng kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập, cho các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho việc giảng dạy ngành khoa học xã hội và lịch sử kinh tế; là tài liệu cần thiết giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các địa phương, các doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đưa ra những quyết định chính xác, khoa học.


Nhung dieu can biet ve che do cs doi voi cbcc xa phuong tt

Tác giả: TS. Nguyễn An Tiêm

Số trang: 288

Cùng với việc xây dựng và củng cố chính quyền cấp xã, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cũng là yêu cầu cấp thiết.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, ban hành và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống các chế độ, chính sách đối với đội ngũ quan trọng này.

Để góp phần giới thiệu, hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Những điều cần biết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do TS. Nguyễn An Tiêm biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Những vấn đề chung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Phần II: Giải đáp pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Phần III: Những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích phục vụ công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của chính quyền các cấp.


BLKH Bo luat dan su 2005

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thế Liên

Số trang: 676

Giá tiền: 138.000đ

Trước đây, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 1995 (gồm 2 tập). Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, năm 2010 Nhà xuất bản đã cho ra mặt bạn đọc bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (gồm 3 tập) do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên soạn, PGS. TS. Hoàng Thế Liên – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên.

Đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật dân sự được sử dụng trong bộ sách đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, để giới thiệu đến bạn đọc những thông tin pháp luật dân sự hiện hành và mới nhất, trong lần tái bản này, bộ sách đã được sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (tập I) (tái bản có sửa chữa, bổ sung) trong bộ sách gồm 3 tập; tập I là tập bình luận hai phần của Bộ luật:

Phần thứ nhất: Những quy định chung.

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu.


Y-NGHIA-LICH-SU

Tác giả: PGS, TS. Bùi Đình Phong

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 54.000đ

Ngày 5-6-1941, sự kiện anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đã trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam, mở đầu thời đại mới cho dân tộc ta: thời đại Hồ Chí Minh. Đã có nhiều cuốn sách, nhiều công trình nghiên cứu về ý nghĩa, về tầm quan trọng của sự kiện này. Để góp thêm một tiếng nói, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGS, TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học. Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Một số bài viết đề cập đến vai trò mở đường (1911-1930), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) như là kết quả tất yếu của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.


Tinh hien dai va su chuyen bien cua VH VN

Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng - TS. Trần Viết Nghĩa

Số trang: 392

Giá tiền: 63.000đ

Tiếp xúc văn hoá Đông Tây và quá trình chuyển biến văn hóa - xã hội ở Việt Nam thời cận đại là một vấn đề lớn trong tiến trình lịch sử văn hoá nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Thời kỳ cận đại, Việt Nam trở thành một thuộc địa điển hình của thực dân Pháp. Từ rất sớm, thực dân Pháp đã có chính sách và ý đồ đồng hóa văn hóa nước ta, xóa bỏ ảnh hưởng Nho học, hạn chế những giá trị truyền thống, tạo ra một môi trường văn minh phương Tây cưỡng chế, du nhập hầu hết những loại hình sinh hoạt văn hóa phương Tây vào Việt Nam nhằm thống trị lâu dài nước ta. Gần một thế kỷ thống trị nước ta, thực dân Pháp đã có hàng loạt chính sách đưa văn minh phương Tây vào nước ta với «sứ mệnh khai hóa văn minh» - một thứ lôgíc thực dân quen thuộc. Trong quá trình đó, văn hóa - xã hội Việt Nam dần dần có sự chuyển biến, cùng với sự thay đổi mô hình, thiết chế văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa mới cũng dần hình thành ở nước ta. Nhiều lĩnh vực tỏ ra bắt rễ nhanh và đạt đến một trình độ khá thuần thục trong toàn bộ sinh hoạt hoạt văn hóa nước ta. Trên cơ sở văn hóa truyền thống giàu bản sắc, dân tộc ta đã «thâu hóa», tiếp biến những giá trị mới của phương Tây, nhào nặn với những giá trị truyền thống, tạo nên những giá trị mới đích thực, hiện đại và quý báu.

Cuộc đụng độ và tiếp xúc văn minh Đông Tây ở nước ta thời cận đại để lại nhiều di sản văn hóa quý giá, đặc biệt là tạo ra tiền để của sự hiện đại hóa văn hóa nước nhà. Sự chuyển đổi khá sâu sắc cơ cấu kinh tế - xã hội cũng như thể chế chính trị, trong đó sự sụp đổ của nhà nước phong kiến - triều Nguyễn, sự xuất hiện chế độ thuộc địa, sự giải thể xã hội cổ truyền và sự ra đời một xã hội theo mô hình phương Tây (dù dưới hình thức thực dân)... đặt văn hóa Việt Nam trước áp lực của tính hiện đại. Tất cả điều đó đã tạo nên những biến chuyển căn bản về mô hình, thiết chế, đến các thành tố văn hóa, kể cả lối sống. Điều đó cũng để lại cho lịch sử văn hóa nước nhà những bài học kinh nghiệm quý báu mà ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta có những điều kiện để bảo vệ, xây dựng đất nước độc lập, cường thịnh và chủ nghĩa xã hội với nền văn hóa mới dân tộc, khoa học và đại chúng. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hiện nay cung cấp cái nhìn mới, đúng đắn hơn, tạo ra khả năng khai thác, phát huy những di sản đó.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại của các tác giả GS.TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên) và TS. Trần Viết Nghĩa. Qua khảo sát những lĩnh vực, loại hình văn hóa mới, sự tiếp biến văn hóa phương Tây trong một số loại hình văn hóa truyền thống dưới áp lực của văn minh phương Tây ở nước ta kể từ năm 1862, nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý thuyết và tổng luận về những điều kiện, sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại.

Đào Nga My


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l