Trang chủ Văn hóa, xã hội Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

 

Tác giả: Dương Anh Hoàng

Số trang: 186 trang

Giá: 50.000 đồng

Chúng ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức nhằm mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta đã xác định lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề và được sử dụng có hiệu quả là cơ sở đảm bảo cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của đất nước, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Trong những năm đổi mới, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố và chưa đảm bảo vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là: Nguồn nhân lực của Đà Nẵng đang nhiều về số lượng, thấp về chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa cao. Vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.

Cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, phân tích và làm rõ lý luận phát triển nguồn nhân lực và những đặc điểm quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà Nẵng.

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng, bao gồm cả thành tựu và những hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của chúng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực sau hơn hai thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thứ ba, luận chứng quan điểm phát triển nguồn nhân lực, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, các tỉnh thành phố nói riêng và đặc biệt là cho những nhà lãnh đạo, quản lý ở Thành phố Đà Nẵng.

Phạm Thị Thinh