Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010)

Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010)

 

quan ly dat daiTác giả: TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên)

Số trang: 278 trang

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam không những đã chiến đấu không mệt mỏi, huy động mọi nguồn lực, sức người, sức của đáp ứng nhu cầu của các cuộc kháng chiến nhằm giành và giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo toàn lãnh thổ mà còn tìm kiếm các phương thức sử dụng đất sao cho có hiệu quả hơn để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Đóng góp vào thành quả chung đó, công tác quản lý đất đai đã đạt được nhiều thành tích nổi bật tuy vậy vấn đề đất đai ở Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề quản lý nhà nước về đất đai; chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai; các chính sách tài chính về đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình...), vấn đề giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thời hạn sử dụng đất,... còn nhiều bất cập và luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội..

Xét về nhiều mặt, đặc biệt là thực trạng quản lý nhà nước về đất đai của Việt Nam hiện nay đã và đang phát sinh nhiều mâu thuẫn mới cần phải được giải quyết thấu đáo mới có thể góp phần tạo đà cho kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để góp phần đạt được mục tiêu đó, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là phải đổi mới hệ thống pháp luật về đất đai, trong đó cần có quy định giải quyết hài hòa các lợi ích trong các lĩnh vực có liên quan đến đất đai, tạo khung pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực thi nhiệm vụ quản lý. Hệ thống pháp luật về đất đai phải có tính khả thi trên thực tế, đáp ứng được nhu cầu của các nhóm lợi ích và của toàn xã hội, đặc biệt là phải được thực hiện thống nhất từ trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Về tính khả thi, ta nhìn nhận việc thi hành Luật đất đai năm 2003 sẽ thấy: quy định giá đất do các địa phương xây dựng trên cơ sở bám sát giá thực tế trên thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm cơ sở để đền bù, hỗ trợ,... khi nhà nước thu hồi đất, là cơ sở tính thuế chuyển nhượng, thuế trước bạ... Thực tế giá của khung giá do các địa phương xây dựng chưa bao giờ bám sát giá thị trường mà thường chỉ tương ứng với 20-30% giá thị trường, từ đó phát sinh hệ lụy là người bị thu hồi đất luôn cảm thấy thiệt thòi, phát sinh khiếu kiện, ngân sách nhà nước thất thu không nhỏ, gây khó khăn cho công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất. Vấn đề chuyển mục đích sử dựng đất được thực hiện chưa thấu đáo, nông dân mất đất sản xuất, những thửa đất “mật” được sử dụng vào mục đích khác không hợp lý, đất rừng bị tàn phá, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh lương thực và các vấn đề xã hội phát sinh... Thời hạn giao đất chưa hợp lý không khuyến khích người sử dụng đất đầu tư vào đất. Để giải quyết các vấn đề nói trên, chúng ta cần sớm sửa đổi hệ thống pháp luật về đất đai mà trươc hết là sửa đổi Luật đất đai năm 2003.

Để luật đất đai sửa đổi khắc phục được những tồn tại nay sinh trong thời gian qua, chúng ta cần nghiên cứu thấu đáo các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật về đất đai đã ban hành từ năm 1945 đến nay để góp ý xây dựng, bổ sung, sửa đổi. Xuất phát từ yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010) do TS. Nguyễn Đình Bồng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là các nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành về vấn đề đất đai và quản lý nhà nước về đất đai gồm: ThS. Lê Thanh Khuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS.TS. Trần Thị Minh Châu - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tham gia biên soạn. Nội dung cuốn sách là một công trình tổng kết có chọn lọc quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện quản lý đất đai ở nước ta dưới chế độ xã hội mới. Trong cuốn sách này, nội hàm của quản lý đất đai được thể hiện ở bốn nội dung chính:

(1) Hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách đất đai của Đảng;

(2) Chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai;

(3) Bộ máy tổ chức, quản lý đất đai;

(4) Thực trạng tổ chức quản lý đất đai trên thực tế.:

Tổng kết mỗi giai đoạn có kết luận và kiến nghị cũng như các giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai ở Việt Năm trong thời gian tới. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước về đất đai cũng như những chính sách về đất đai của một số nước tiên tiến trong khu vực và thế giới cũng là một nội dung mà cuốn sách đã đề cập.

Với những nội dung chủ yếu trên đây cuốn sách sẽ là tư liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách và xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý đất đai ở Việt Nam, đặc biệt là để tham khảo, sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2003 theo tinh thần nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Võ Văn Hoa


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2014

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


Sách mới

 

tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l