Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010)

Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010)

 

quan ly dat daiTác giả: TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên)

Số trang: 278 trang

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam không những đã chiến đấu không mệt mỏi, huy động mọi nguồn lực, sức người, sức của đáp ứng nhu cầu của các cuộc kháng chiến nhằm giành và giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo toàn lãnh thổ mà còn tìm kiếm các phương thức sử dụng đất sao cho có hiệu quả hơn để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Đóng góp vào thành quả chung đó, công tác quản lý đất đai đã đạt được nhiều thành tích nổi bật tuy vậy vấn đề đất đai ở Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề quản lý nhà nước về đất đai; chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai; các chính sách tài chính về đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình...), vấn đề giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thời hạn sử dụng đất,... còn nhiều bất cập và luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội..

Xét về nhiều mặt, đặc biệt là thực trạng quản lý nhà nước về đất đai của Việt Nam hiện nay đã và đang phát sinh nhiều mâu thuẫn mới cần phải được giải quyết thấu đáo mới có thể góp phần tạo đà cho kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để góp phần đạt được mục tiêu đó, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là phải đổi mới hệ thống pháp luật về đất đai, trong đó cần có quy định giải quyết hài hòa các lợi ích trong các lĩnh vực có liên quan đến đất đai, tạo khung pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực thi nhiệm vụ quản lý. Hệ thống pháp luật về đất đai phải có tính khả thi trên thực tế, đáp ứng được nhu cầu của các nhóm lợi ích và của toàn xã hội, đặc biệt là phải được thực hiện thống nhất từ trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Về tính khả thi, ta nhìn nhận việc thi hành Luật đất đai năm 2003 sẽ thấy: quy định giá đất do các địa phương xây dựng trên cơ sở bám sát giá thực tế trên thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm cơ sở để đền bù, hỗ trợ,... khi nhà nước thu hồi đất, là cơ sở tính thuế chuyển nhượng, thuế trước bạ... Thực tế giá của khung giá do các địa phương xây dựng chưa bao giờ bám sát giá thị trường mà thường chỉ tương ứng với 20-30% giá thị trường, từ đó phát sinh hệ lụy là người bị thu hồi đất luôn cảm thấy thiệt thòi, phát sinh khiếu kiện, ngân sách nhà nước thất thu không nhỏ, gây khó khăn cho công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất. Vấn đề chuyển mục đích sử dựng đất được thực hiện chưa thấu đáo, nông dân mất đất sản xuất, những thửa đất “mật” được sử dụng vào mục đích khác không hợp lý, đất rừng bị tàn phá, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh lương thực và các vấn đề xã hội phát sinh... Thời hạn giao đất chưa hợp lý không khuyến khích người sử dụng đất đầu tư vào đất. Để giải quyết các vấn đề nói trên, chúng ta cần sớm sửa đổi hệ thống pháp luật về đất đai mà trươc hết là sửa đổi Luật đất đai năm 2003.

Để luật đất đai sửa đổi khắc phục được những tồn tại nay sinh trong thời gian qua, chúng ta cần nghiên cứu thấu đáo các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật về đất đai đã ban hành từ năm 1945 đến nay để góp ý xây dựng, bổ sung, sửa đổi. Xuất phát từ yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 -2010) do TS. Nguyễn Đình Bồng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là các nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành về vấn đề đất đai và quản lý nhà nước về đất đai gồm: ThS. Lê Thanh Khuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS.TS. Trần Thị Minh Châu - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tham gia biên soạn. Nội dung cuốn sách là một công trình tổng kết có chọn lọc quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện quản lý đất đai ở nước ta dưới chế độ xã hội mới. Trong cuốn sách này, nội hàm của quản lý đất đai được thể hiện ở bốn nội dung chính:

(1) Hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách đất đai của Đảng;

(2) Chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai;

(3) Bộ máy tổ chức, quản lý đất đai;

(4) Thực trạng tổ chức quản lý đất đai trên thực tế.:

Tổng kết mỗi giai đoạn có kết luận và kiến nghị cũng như các giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai ở Việt Năm trong thời gian tới. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước về đất đai cũng như những chính sách về đất đai của một số nước tiên tiến trong khu vực và thế giới cũng là một nội dung mà cuốn sách đã đề cập.

Với những nội dung chủ yếu trên đây cuốn sách sẽ là tư liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách và xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý đất đai ở Việt Nam, đặc biệt là để tham khảo, sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2003 theo tinh thần nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Võ Văn Hoa


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 
 1. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
 2. 100 nhà kinh tế nổi tiếng
 3. Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng
 4. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... tổ chức chính trị xã hội
 5. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
 6. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... trường trung học phổ thông
 7. LS truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Bạch Đằng
 8. Luật điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và VBHDTH
 9. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ( Hỏi - Đáp )
 10. Công ty tại Việt Nam Tình huống - tranh chấp - bình luận
 11. Lịch sử Báo Cao Bằng (1964 - 2014)
 12. Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án
 13. Luật xử lý vi phạm hành chính
 14. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975)
 15. Bộ luật dân sự
 16. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị xã Phú Xuân (1930 - 2010)
 17. Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên (1927 - 2010)
 18. Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Păh (1945 - 2012 )
 19. Luật khiếu nại
 20. Quản lý văn hoá VN trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
 21. Mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 22. Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại
 23. Luật quảng cáo năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 24. Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Trạch (1930-2010)
 25. Từ điển tổ chức và công tác tổ chức
 26. Người của đất
 27. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa (1945 - 2013)
 28. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 29. Luật tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 30. Quy định pháp luật đối với lao động nữ
 31. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Min
 32. Triết học hiện đại Pháp những điểm gặp gỡ ở Việt Nam
 33. Luật thi hành án hình sự
 34. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín (1988-2010)
 35. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 36. Giáo trình lịch sử Đảng CSVN
 37. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 38. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 39. Luật các tổ chức tín dụng
 40. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật
 41. Cuộc đời và binh nghiệp - Hồi ký
 42. Luật thương mại
 43. Luật bình đẳng giới
 44. Ngân hàng Thương mại Việt Nam với quá trình hội nhập quốc tế
 45. Tín dụng bất động sản và bong bóng bất động sản ở Việt nam
 46. Nhà ở cao tầng ở các đô thị lớn - Từ kinh nghiệm của Trung Quốc
 47. Luật trọng tài thương mại
 48. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử phạt... trong lĩnh vực hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành
 49. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 50. Luật cán bộ, công chức
 51. Kinh nghiệm sáp nhập... Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 52. Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

 

 

 


Dong chi Pham Hung voi cmvn va que huong vl

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 495 trang

Đồng chí Phạm Hùng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng  và Nhà nước ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, mà tên gọi thân thương là anh Hai Hùng, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Bảy mươi sáu tuổi đời, sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách: Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, trên cương vị Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, trên các cương vị công tác, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí luôn thể hiện  tinh thần trách nhiệm cao, sự nghiêm túc, mẫu mực, luôn chăm lo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đem hết nhiệt huyết và trí tuệ phục vụ cho Đảng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là một trong những người khởi xướng và đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng (11-6-1912 - 11-6-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt là những đóng góp của đồng chí trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong những năm đầu đổi mới đất nước…

Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các  thế hệ hôm nay và mai sau; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng – người cộng sản kiên trung mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


1. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

2. Bộ luật dân sự

3. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

4. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

5. Tìm hiểu 1 số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính...

6. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội...

8. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, Tập 1 (1930 - 2000)

9. Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở VN hiện nay

10. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp luận của sự phê phán...

11. Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

12. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

13. Luật dự trữ quốc gia năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

14. Lịch Blốc đại đặc biệt 2014

15. Luật hợp tác xã

16. Đại cương về phân tích chính sách công

17. Luật hòa giải ở cơ sở

18. Việt Nam 1946. Chiến tranh bắt đầu như thế nào?

19. Triết học mácxít và tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

20. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương...

21. Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

22. Luật giá năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

23. C. Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, Tập IV

24. Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

25. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

26. Y học xã hội và xã hội học sức khoẻ

27. Ngô Gia Tự - Tiểu sử

28. Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

29. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

30. Đại cương về chính sách công

31. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học...

32. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (Hồi ức)

33. Khởi nghĩa Thanh La trong tiến trình Cách mạng tháng tám 1945 - Kỷ yếu hội thảo khoa học

34. Lịch sử cách mạng phường Khâm Thiên (1930-2010)

35. Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp 1975-2010

36. Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre (1945-2005).


hoi-dap-pl-ve-bao-ve-quyen

Tác giả: ThS. Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang, Nguyễn Mai Trang

Số trang: 172 trang

Giá tiền: 32.000đ

Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đã trở nên hết sức bức xúc trong nhiều năm qua với những con số đáng báo động về tình trạng người tiêu dùng bị vi phạm quyền lợi. Điều này đòi hỏi người dân, toàn xã hội và đặc biệt là Nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ người tiêu dùng. Một trong những biện pháp cần được tiến hành là hoàn thiện công cụ pháp lý cho hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

Với mục tiêu thống nhất hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực này, trong năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là đạo luật có nhiều tiến bộ so với Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999 và nhằm mục đích góp phần thúc đẩy tốt hơn công tác bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật chuyên ngành về bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam hiện nay cũng khá đa đạng và liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Để giúp đông đảo bạn đọc nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã phối hợp với nhóm tác giả công tác tại Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, xuất bản cuốn Hỏi – đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cuốn sách được xây dựng gồm hai phần:

Phần I: Bao gồm 80 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Phần II: Tài liệu tham khảo (gồm Hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ người tiêu dùng và Danh mục một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam).


Cac giai phap de hoan thien the the thuc day

Tác giả: TS. Đinh Thị Mai Phương (Chủ biên)

Số trang:  224 trang

Giá: 39.000đ

Như tập thể tác giả của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp đã chia sẻ trong Lời nói đầu, cuốn sách Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam được biên soạn trong điều kiện hầu hết các công trình nghiên cứu về thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ đề cập cơ sở lý luận, sự hình thành và phát triển thị trường, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường này hoặc đánh giá một số quy định pháp luật điều chỉnh thị trường. Với ý nghĩa đó, có thể nói, cuốn sách đã phần nào đạt được mục tiêu nghiên cứu một cách tương đối tổng thể, toàn diện toàn bộ thể chế vận hành thị trường bất động sản Việt Nam và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh thị trường này.

Theo các tác giả cuốn sách, thể chế thị trường bất động sản được hiểu là những quy tắc, quy định pháp luật…, với tư cách là luật chơi, chuẩn mực cho hành vi của các chủ thể khi tham gia thị trường bất động sản; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước đối với bất động sản, thị trường bất động sản; các quy định bảo đảm những chuẩn mực, quy tắc được thực thi.

Hiện nay, với đặc điểm nhạy cảm, dễ biến động, không ổn định của thị trường bất động sản Việt Nam thì việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn để hoàn thiện các thể chế nhằm thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, đúng hướng là việc làm rất quan trọng. Do vậy, các tác giả đã phân tích thực trạng thể chế bất động sản ở Việt Nam hiện nay, từ thể chế về chủ thể tham gia thị trường, thể chế về hàng hóa thị trường bất động sản và thể chế liên quan đến hàng hóa thị trường bất động sản, cho đến thể chế về cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản. Từ những phân tích thực tiễn đó, kết hợp với cơ sở lý luận về thể chế thị trường bất động sản, kinh nghiệm về thể chế thị trường bất động sản ở một số nước trên thế giới, các tác giả đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản giai đoạn 2010-2020.

Giao Linh


huongdan

Tác giả: Lê Minh Toàn

Số trang: 192 trang

Giá tiền: 48.500đ

Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề về khái niệm, phân loại văn bản quy phạm pháp luật, các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; những yêu cầu của công tác văn thư, hướng dẫn cách soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản đi – đến, quản lý và sử dụng con dấu; hướng dẫn chung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước nói chung. Đồng thời, cuốn sách tập trung trình bày về công tác soạn thảo, thẩm định ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cuốn sách cũng giới thiệu các mẫu mới về văn bản quản lý nhà nước theo quy định của Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19-1-2011 của Bộ Nội vụ; các mẫu văn bản quy chế chứng thực chữ ký số (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-BBCVT ngày 19-6-2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông), mẫu giấy đề nghị chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/BTTTT ngày 31-3-2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT- BTTTT),....

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu cho cán bộ, công chức làm công tác văn thư hành chính trong các cơ quan nhà nước nói chung, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về soạn thảo và xử lý văn bản cho học sinh, sinh viên, học viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.


cac-quy-che-ve-canh-bao

Số trang: 132 trang

Giá tiền: 20.000đ

Để hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000), tiếp đó, Chính phủ cũng đã có Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nêu trên. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu diễn ra thất thường và để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Vì vậy, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy chế về dự báo, phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, động đất… tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin mới về các quy định pháp luật nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai.

Nội dung cuốn sách bao gồm các quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, động đất, cảnh báo sóng thần và chuyển các tin đó đến cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân phục vụ công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, các quy chế còn quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp báo tin và đưa ra các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần…


 

Nhung van de dat ra trong phat trien kinh te VN

Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 416

Giá tiền: 67.000đ

Cuốn sách Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của tập thể tác giả Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện làm chủ biên, đặt ra 3 nội dung lớn cần giải quyết để tháo gỡ khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, đưa nền kinh tế đất nước phát triển trong giai đoạn 2011-2020, đó là: những vấn đề cần giải quyết về mặt lý luận; những vấn đề thực tiễn cần giải quyết thông qua việc nhận diện hiện trạng nền kinh tế sau hơn 26 năm đổi mới; những định hướng lớn nhằm phát triển nền kinh tế trong giai đoạn 2011-2020.

Các tác giả đã đi từ vấn đề chung là đánh giá hiện thực các mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua hơn 26 năm, cho tới các vấn đề cụ thể như: nhận diện lạm phát ở Việt Nam, việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh lạm phát cao, những nghịch lý trong mô hình tăng trưởng… Theo các tác giả, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hơn 26 năm đã đổi mới rất đa dạng, với 3 mô hình chủ yếu tác động trực tiếp đến quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng; mô hình tăng trưởng chủ yếu bằng số lượng; mô hình phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Dù còn nhiều bất cập và hạn chế, nhưng những kết quả và thành tựu mà các mô hình tăng trưởng đem lại là rất đáng ghi nhận: kinh tế tăng trưởng với tốc độ tương đối cao, vượt qua thời kỳ suy giảm về tốc độ tăng trưởng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động vốn đầu tư đạt kết quả cao, tạo nguồn lực tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2011-2015, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được thể hiện qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 với mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu trên, theo các tác giả, Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành chức năng cần xem xét những vấn đề sau: một là, kết cấu hạ tầng yếu kém đe dọa tăng trưởng kinh tế Việt Nam; hai là, một trong những quan ngại đối với các nhà đầu tư vào Việt Nam là vấn đề tỷ giá; ba là, môi trường đầu tư của Việt Nam không chỉ hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, về chính sách vĩ mô mà còn hạn chế ngay cả thủ tục hành chính; bốn là, yếu kém về năng suất lao động, về công nghệ, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh…

Trong giai đoạn 2011-2020, những định hướng lớn trong phát triển nền kinh tế nước ta được xác định gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Đại hội XI của Đảng; cấu trúc lại nền kinh tế Việt Nam; chuyển đổi tư duy về mô hình kinh tế; nâng cao giá trị gia tăng; giải quyết vấn đề nợ công; phát triển bền vững hệ thống ngân hàng…


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l