cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Quan diem cua dang ve giao duc va dao taoTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 39.000đ

Cuốn sách tập hợp các báo cáo chính trị, nghị quyết, kết luận các hội nghị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,… được hệ thống theo trình tự thời gian thể hiện các quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo từ Đại hội VI của Đảng đến nay, giúp bạn đọc có cách nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này.

Cuốn sách sẽ cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, vận dụng để cụ thể hóa vào quá trình công tác, lãnh đạo của cán bộ các cấp, các nhà quản lý giáo dục và của đội ngũ thầy cô giáo.