Trang chủ Pháp luật Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 26.000đ

Luật doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ  phần, 

Ngày 19-6-2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật doanh nghiệp.

Cuốn sách gồm một số văn bản liên quan đến Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009): Lệnh số 33/2005/L/CTN ngày 12-12-2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật doanh nghiệp; Lệnh số 15/2009/L-CTN ngày 29-6-2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (trích); Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cuốn sách sẽ là nguồn thông tin bổ ích giúp bạn đọc nắm vững toàn bộ vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp như: quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, thế nào là kinh doanh, thế nào là hồ sơ hợp lệ, vốn điều lệ, vốn pháp định, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh; công bố nội dung đăng ký kinh doanh; chuyển quyền sở hữu tài sản;…