Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020

Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020

 Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.10-02 “Các quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta giai đoạn 2005-2020” do PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

        Trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tổng kết thực tiễn đổi mới ở Việt Nam trong hơn hai mươi năm qua, các tác giả đã tập trung phân tích, làm rõ tính tất yếu khách quan của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, nêu ra các mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị; đề xuất phương hướng và các giải pháp đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005-2020. Theo đó, đổi mới hệ thống chính trị không nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống chính trị mới hay thay đổi bản chất của hệ thống chính trị hiện nay, mà thực hiện đổi mới theo hướng hoàn thiện để khắc phục các bất cập, yếu kém, tạo nên sự phù hợp của hệ thống chính trị với các yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới hệ thống chính trị nhằm giữ vững ổn định chính trị, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chống lại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”. Đổi mới hệ thống chính trị để củng cố và tăng cường mở rộng nền tảng xã hội của hệ thống chính trị, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo ra sự đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển. Đổi mới hệ thống chính trị luôn phải đảm bảo và nâng cao vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, trong đó, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị,…

        Đổi mới hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược to lớn. Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta cần dựa trên những nguyên tắc, quan điểm lý luận và chính trị đúng đắn, khoa học và phải có phương hướng, mục tiêu rõ ràng với cách làm, bước đi thích hợp. Công trình nghiên cứu khoa học trên có ý nghĩa chính trị to lớn và nội dung khoa học thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những thông tin và nhận thức đúng đắn về quá trình đổi mới hệ thống chính trị giai đoạn 2005-2020. Sách gồm 282 trang, giá 33.000đ.

GIAO LINH


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

QUY-DINH-PL-VE-XU-PHAT

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố là hành vi do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh sổ xố nhưng chưa đến mức truy trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính nhằm làm lành mạnh hóa và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chứng khoán và kinh doanh sổ xố; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan. Để cụ thể hóa Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008 trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố, các Nghị định, Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này đã được ban hành và thay thế cho các văn bản đã ban hành trước đây.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách tập hợp các văn bản: Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 16-3-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 105/2010/NĐ-CP ngày 27-10-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách giới thiệu một số thông tin như: những quy định chung: hành vi quy định và niêm yết chứng khoán, hành vi quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo…; thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; điều khoản thi hành…


Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.


TAP-BAI-GIAG-VE-QUAN-DIEM

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS, TS. Trần Ngọc Linh – PGS, TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)

Số trang: 536 trang

Giá tiền: 84.000đ

Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là một phần vô cùng quan trọng trong di sản đồ sộ, quý giá mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho kho tàng tri thức nhân loại. trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn chú trọng việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, các tác phẩm kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Chính nhờ đó mà sự nghiệp cách mạng của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kế thừa, có sửa chữa, bổ sung cuốn Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin đã xuất bản năm 2008 của các tác giả.

Cuốn sách gồm 13 bài giảng, dùng cho các chương trình đào tạo đại học và trên đại học các bộ môn khoa học Mác – Lênin. Trong đó, hai bài đầu trình bày về quan niệm, ý nghĩa và một số phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm kinh điển Mác – Lênin trên lĩnh vực chính trị; quan điểm chung về chính trị và yêu cầu, phương hướng vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị ở Việt Nam hiện nay; 11 bài còn lại nghiên cứu, giới thiệu cụ thể, sâu sắc về quan điểm chính trị trong 11 tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Mác – Lênin.


Tai lieu phuc vu viec to chuc lay yk nhan dan ve Du thao HP 92

Tác giả: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số trang: 252

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Tiếp đó, ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi, thi hành Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng, ban hành các văn bản làm tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhằm thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 biên soạn, biên tập.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phần thứ hai: Các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


atieptucdoimoi

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, cán bộ tổ chức, cán bộ tham mưu xây dựng quy hoạch, chiến lược… có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề đổi mới công tác cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả khẳng định, đổi mới công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa là mục tiêu, yêu cầu tất yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị phải thống nhất quan điểm, nhận thức, có giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương II: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từng khâu trong công tác cán bộ.

Chương III: Nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.


Phong chong tham nhung trong hoat dong cong vu o VN

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Sửu

Số trang: 372

Giá tiền: 60.000đ

Tham nhũng là một vấn nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội, hầu như không loại trừ bất kỳ một quốc gia nào. Ở Việt Nam, có thể nói, chủ thể của tham nhũng chính là những người có quyền sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hoạt động công vụ nhà nước - cán bộ, công chức nhà nước. Do vậy, hoạt động công vụ, dù Nhà nước không hề mong muốn, lại bị biến thành “mảnh đất màu mỡ” cho tham nhũng hoành hành.

Cuốn sách Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn do TS. Nguyễn Quốc Sửu, giảng viên Học viện Hành chính, nơi đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ, công chức cho nền công vụ Việt Nam biên soạn đề cập tương đối toàn diện và có hệ thống về tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở nước ta hiện nay. Tác giả đã phân tích, làm rõ những hành vi tham nhũng có nguy cơ nảy sinh trong quá trình cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; lạm quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi…

Phân tích tình hình tham nhũng và thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, dự báo tình hình tham nhũng trong những năm tới là cơ sở để tác giả đưa ra bốn nhóm giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ, bao gồm: nhóm giải pháp liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, hoàn thiện chế độ công vụ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nhóm giải pháp xã hội hóa công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo có giá trị cho học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.


luat-so-huutrituemoi

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 36.000đ

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 không còn phù hợp với thực tiễn đời sống, đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, ngày 19-6-2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.


tu-phe-binh


Số trang: 312 trang

Giá tiền: 52.000đ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là: "Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát". Từ đó, Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết một trong những nhóm giải pháp quan trọng đầu tiên là "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên". Trong đó nêu rõ "các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống". Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Để thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng, là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc truyên truyền, để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nguyên tắc của Đảng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong đó nêu khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải thực hiện tự phê bình và phê bình; phương châm, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tự phê bình và phê bình; đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề cần tránh và khắc phục trong tự phê bình và phê bình.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số bài viết về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó có các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng  khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Trong các bài phát biểu nói trên, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đầy đủ, cụ thể, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tự phê bình và phê bình, đồng thời khẳng định tự phê bình và phê bình vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản, vừa là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản cách mạng, chân chính. Ngoài ra, còn có 16 bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên dưới các chủ đề khác nhau nhằm phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; khẳng định thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là vũ khí sắc bén để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm; để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí, tự phê bình và phê bình vũ khí của đảng viên; cách chuẩn bị để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo; khía cạnh văn hoá trong tự phê bình và phê bình; vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả, những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng...

Phần thứ ba: Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), như: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

Với những nội dung trên, cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ giúp các cấp uỷ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Cao Văn Thống


Nhung tap the dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 312

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đó là những tấm gương sống cho thấy đơn vị, cá nhân nào cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc, học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho đơn vị mình, cho xã hội và cho Tổ quốc.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua những tấm gương, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l