Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020

Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020

 Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.10-02 “Các quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta giai đoạn 2005-2020” do PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

        Trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tổng kết thực tiễn đổi mới ở Việt Nam trong hơn hai mươi năm qua, các tác giả đã tập trung phân tích, làm rõ tính tất yếu khách quan của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, nêu ra các mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị; đề xuất phương hướng và các giải pháp đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005-2020. Theo đó, đổi mới hệ thống chính trị không nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống chính trị mới hay thay đổi bản chất của hệ thống chính trị hiện nay, mà thực hiện đổi mới theo hướng hoàn thiện để khắc phục các bất cập, yếu kém, tạo nên sự phù hợp của hệ thống chính trị với các yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới hệ thống chính trị nhằm giữ vững ổn định chính trị, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chống lại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”. Đổi mới hệ thống chính trị để củng cố và tăng cường mở rộng nền tảng xã hội của hệ thống chính trị, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo ra sự đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển. Đổi mới hệ thống chính trị luôn phải đảm bảo và nâng cao vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, trong đó, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị,…

        Đổi mới hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược to lớn. Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta cần dựa trên những nguyên tắc, quan điểm lý luận và chính trị đúng đắn, khoa học và phải có phương hướng, mục tiêu rõ ràng với cách làm, bước đi thích hợp. Công trình nghiên cứu khoa học trên có ý nghĩa chính trị to lớn và nội dung khoa học thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những thông tin và nhận thức đúng đắn về quá trình đổi mới hệ thống chính trị giai đoạn 2005-2020. Sách gồm 282 trang, giá 33.000đ.

GIAO LINH


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Xay dung doi ngu nu can bo chu chot

Tác giả: TS. Trịnh Thanh Tâm

Số trang: 246 trang

Giá tiền: 43.000đ

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số cả nước và luôn là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ trong cả nước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, nhất là những cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ở nông thôn, góp phần quan trọng vào thành tựu đổi mới của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về công tác cán bộ nữ của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng) của TS. Trịnh Thanh Tâm. Cuốn sách khái quát và làm rõ những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác này, đồng thời qua những khảo sát thực tiễn khá phong phú ở vùng đồng bằng sông Hồng, tác giả đã phân tích, đưa ra nhiều nhận xét khách quan và đúc rút được những kinh nghiệm có giá trị, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chương II: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm.

Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.


Sang mai xu so hien tai

Tác giả: Nguyễn Phan Thọ

Số trang: 140

Giá tiền: 28.000 đồng

Hà Tĩnh – vùng đất cổ kính, vốn nổi tiếng văn vật Hồng – Lam, không chỉ là biểu tượng của một vùng quê đầy hương sắc với vẻ đẹp ngàn năm sơn thủy, giao hòa cảm xúc, mà còn là biểu tượng của con người dũng mãnh, kiên cường với sức mạnh trí tuệ và tài năng kiệt xuất. Vùng đất nghĩa khí và hiếu học này đã cống hiến cho đất nước những con người ưu tú, những anh hùng lỗi lạc, các danh nhân văn hóa và nhiều nhà khoa học nổi tiếng.

Ở vùng đất này hầu như thời nào cũng có những con người xuất chúng. Mảnh đất được tạo dựng bởi thế đứng của 99 ngọn núi Hồng hùng vĩ và dáng đẹp hiền hòa của con sông La xanh mát đã làm nên cốt cách tâm hồn của biết bao nhà văn hóa lỗi lạc, đã hun đúc nên nhiều vị anh hùng dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về mảnh đất và con người nơi đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Sáng mãi xứ sở hiền tài của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Phan Thọ. Cuốn sách giới thiệu theo thứ tự thời gian, qua các thời kỳ lịch sử của đất nước một số bậc hiền tài và tiêu biểu là người Hà Tĩnh.


HOI---DAP-VE


Tác giả: TS. Lê Thu Hà

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 17.000đ

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước thăm thân nhân và đầu tư, họ có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nhu cầu đó đã được pháp luật hiện hành quy định tại Luật nhà ở năm 2005 được sử đổi, bổ sung năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc trong lĩnh vực trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Hỏi - đáp về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

31 câu hỏi và trả lời trong cuốn sách đã khái quát và cụ thể hóa những quy định pháp lý cơ bản nhất trong lĩnh vực quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung được chia làm 3 phần chính, ngoài ra còn có phần phụ lục: những quy định pháp luật liên quan:

Phần I: Về điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Phần II: Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Phần III: Xử lý vi phạm hành chính


Tu tuong HCM ve giao duc van dung vao sau dai hoc

Tác giả: TS. Hoàng Anh (chủ biên)

Số trang: 220

Giá tiền: 39.000đ

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không chỉ bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà còn có tính bao quát, sâu xa, nhưng vô cùng sinh động và thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, có khả năng tư duy sáng tạo, chuyên môn sâu và vững, có lý tưởng, đạo đức, có sức khỏe và thẩm mỹ... làm thay đổi căn bản vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tư tưởng đó là hình mẫu sinh động của con người toàn diện cho hiện tại và cho cả tương lai. Tư tưởng phát triển con người toàn diện của Người đã, đang và sẽ cho chúng ta những chỉ dẫn sáng suốt để xây dựng thành công chiến lược con người toàn diện trong điều kiện mới ở nước ta, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay do TS. Hoàng Anh chủ biên.

Nội dung cuốn sách trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục theo từng thời kỳ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cũng như đất nước. Cuốn sách phân tích tương đối toàn diện, có hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và nêu bật tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay. Từ việc phân tích một số vấn đề trong công tác đào tạo đại học hiện nay như chất lượng sinh viên, đội ngũ giảng viên, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay.


Lich su bien nien DCSVN

Tác giả: Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 344

Giá tiền: 56.000đ

Hiện nay, tìm hiểu lịch sử nói chung và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng đang trở thành nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáp ứng nhu cầu chính đáng đó, trong quá trình thực hiện Đề tài cấp Nhà nước Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập 1 (1920-1954), Viện Lịch sử Đảng biên soạn cuốn Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam tập 1 (1911-1929) – Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách là tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới, những nhận định đánh giá mới mang tính khoa học. Những sự kiện được trình bày tập trung phản ánh quá trình tìm đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua những luận điểm về con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Người vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam và Đông Dương; làm rõ quá trình ra đời, phát triển từ tự phát lên tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam và trong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức tiền thân và cuộc đấu tranh dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Read More

lich-su-dang-bo-xa-Viet-Thu

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thuận

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 71.000đ

Xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được sáp nhập bởi hai xã Vũ Việt và Vũ Thuận từ năm 1977. Nơi đây là điểm hội tụ của cư dân khắp vùng, những người nông dân cần cù lao động. Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, qua bao biến cố thăng trầm, địa giới hành chính có nhiều thay đổi, nhưng Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận vẫn phát huy những truyền thống tốt đẹp trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống áp bức cường quyền và đã viết nên những trang sử vàng chói lọi. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận đã tiếp tục phát huy và nâng truyền thống vẻ vang của mình lên một tầm cao mới, xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Nhằm phát huy sức mạnh truyền thống, đồng thời để giáo dục và động viên các thế hệ hiện tại và tương lai, trên cơ sở kế thừa những nội dung tư liệu lưu trữ của Đảng bộ đã xuất bản: Lịch sử diễn ca; Sơ thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992) cùng với các báo cáo tổng kết hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ các Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (1927-2010).

Cuốn sách ghi lại tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống mảnh đất Việt Thuận, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân Việt Thuận. Cuốn sách cũng đã ghi lại những thành tựu to lớn mà nhân dân xã Việt Thuận đã đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu Đảng đề ra: dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách mang một ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, là tài liệu giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã, đặc biệt là thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tài năng xây dựng quê hương đất nước.


1. Phong trào Đồng khởi ở An Giang
( Sách tham khảo ), Tác giả: TS. Lâm Quang Láng

2. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, ( Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống)

3. Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Chính phủ

4. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả:

5. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

6. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
 ( Sách chuyên khảo), Tác giả: TS. Lê Minh Tuynh

7. Luật giao thông đường bộ, Tác giả: Quốc hội

8. Giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên, Tác giả: TS. Hoàng Anh

9. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá với bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Phạm Anh Hùng, ThS. Hoàng Thị Kim Oanh
( Đồng chủ biên )

10. Côn Đảo - 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển(1862 – 2012), Tác giả: Trường Đại học KHXH&NV - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

11. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 1930 - 2007
Tài liệu tuyên truyền ( Tiếng Lào )

Ban Tuyên giáo TWĐCSVN- Ban Tuyên huấn ĐNDCM Lào

12. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13. Lịch sử Đảng bộ huyện Minh Hoá, Tập II ( 1975 - 2005 ), Tác giả: BCHĐB huyện Minh Hoá

14. Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc ( Chủ biên)
15. Lịch sử Trường bắn quốc gia khu vực 3 ( 1982 - 2012 ), Tác giả: Quân khu 7

16. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Hàng Bột (1930-2012), Tác giả:  BCHĐB phường Hàng Bột

17. Lịch sử phong trào công nhân chè Bàu Cạn (1930-201), Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông

18. Lịch sử bộ đội thông tin Miền (1961 - 1975), Tác giả: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

19. Thực hiện: Hoá đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác trong kinh doanh và hạch toán, Tác giả: TS. Huỳnh Viết Tấn

20. Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta, Tác giả: Tập thể TG

21. Lịch sử Trung đoàn 962 Quân khu 9, ( 1962 - 2012 )

 Tác giả: Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 9

22. Đồng chí Lê Hồng phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, Tác giả: Ban TGTW - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Nghệ An

23. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Thị Thanh

24. Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam
( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Phan Huy Đường ( Chủ biên )

25. Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt


Thanthe va sn cu HTK2

Tác giả: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Số trang: 860

Huỳnh Thúc Kháng là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời Cụ là tấm gương sáng ngời về truyền thống hiếu học, nếp sống thanh cao, giản dị, không màng danh lợi, suốt đời vì nước, vì dân.

Kỷ niệm 65 năm ngày mất của Cụ Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947).

Bằng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với chí sĩ yêu nước – Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có nhiều tác giả là các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… trong cả nước đã gửi tham luận tới Ban tổ chức Hội thảo.

Sau Hội thảo, Ban biên tập lựa chọn một số bài để in thành sách phục vụ nghiên cứu, tham khảo, quản lý nhà nước… Cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống về truyền thống quê hương, thân thế, sự nghiệp và trước tác của Cụ Huỳnh; về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tinh thần của Cụ.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l