Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ...

 Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ...
Tác giả: GS,TSKH Vũ Minh Giang (Chủ biên)
Số trang: 391 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thông qua việc thống nhất cách hiểu một số thuật ngữ và khái niệm (chính trị, thiết chế chính trị, hệ thống chính trị); nghiên cứu các thiết chế chính trị có ảnh hưởng lâu dài trong thời kỳ cổ - trung đại và những đặc trưng xuyên suốt của thiết chế chính trị thời kỳ cổ - trung đại; phân tích tác động của những yếu tố truyền thống lên thiết chế chính trị; đặc trưng của thiết chế chính trị trong thời kỳ cận đại, hiện đại; những nghiên cứu tập thể tác giả trong cuốn sách (do GS,TSKH Vũ Minh Giang Chủ biên) góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới.

  Những nội dung trong cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài KX.10-08 nằm trong hệ thống của chương trình KX.10 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” do GS,TSKH. Vũ Minh Giang chủ trì. Mục đích của các tác giả là rút ra những bài học kinh nghiệm của lịch sử để vận dụng vào hoàn cảnh mới, chỉ ra những di tồn lịch sử cần khắc phục và nêu lên những kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  Giao Linh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ