Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ

Ngày đăng: 12/08/2021 - 11:08

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trải qua 21 năm chiến đấu, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối. Có được thắng lợi này, một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng là bài học sâu sắc, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến 21 năm ròng rã ấy, 15 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp cùng Trung ương Đảng hoạch định đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam, tổ chức điều hành cuộc kháng chiến thần thánh vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sớm xác định kẻ thù trực tiếp là tên đế quốc đầu sỏ khi đất nước tạm thời chia làm hai miền thì nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, theo Bác Hồ khẳng định, là phải tiếp tục chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc theo tinh thần: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một... sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Cuốn sách Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ

Góp phần nêu rõ vai trò lãnh đạo vô cùng kiên định và sáng suốt của Bác Hồ đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một thử thách chưa từng có đối với dân tộc ta trong thế kỷ XX, đồng chí Đại tá Phạm Chí Nhân đã sưu tầm tư liệu, viết cuốn sách Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tháng 6/2021 (xuất bản lần thứ nhất năm 2005) nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam (1975-2021) và 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (1890-2021).

Nội dung cuốn sách bám sát tiến trình lịch sử, với cách thể hiện sinh động, bằng những tư liệu quý, cuốn sách đã làm rõ những tư tưởng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tình cảm Nam - Bắc ruột thịt, ý chí thống nhất Tổ quốc đến nhãn quan chiến lược xác định kẻ thù, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, xác định hai nhiệm vụ chiến lược trên cả hai miền Nam - Bắc; đến nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, kết hợp tiến công quân sự, chính trị, binh vận với hoạt động ngoại giao, đoàn kết động viên quân và dân cả nước đánh bại mọi âm mưu của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, đánh bại một siêu cường hàng đầu thế giới.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới thì việc vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “tạo thế, tạo lực, tạo thời”, “biết dùng mưu” nhằm phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ quốc tế thuận lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vẫn còn nguyên giá trị. Việc tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và khẳng định vai trò to lớn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ nói riêng, trong sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung, không chỉ có ý nghĩa về mặt phương pháp luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Tư tưởng của Người luôn là kim chỉ nam của những quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Bình luận