Loading...

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 72 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 thông qua ngày 20/9/2019. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 chương, 37 điều trong đó có các quy định về thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức, quyền và trách nhiệm của thành viên cá nhân; nguyên tắc tổ chức hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương và địa phương; quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên, với cơ quan nhà nước và với Nhân dân; khen thưởng và kỷ luật, kinh phí hoạt động, tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều khoản thi hành…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ