Loading...

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 72 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 thông qua ngày 20/9/2019. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 chương, 37 điều trong đó có các quy định về thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức, quyền và trách nhiệm của thành viên cá nhân; nguyên tắc tổ chức hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương và địa phương; quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên, với cơ quan nhà nước và với Nhân dân; khen thưởng và kỷ luật, kinh phí hoạt động, tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều khoản thi hành…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ