Loading...

Hội thảo khoa học “75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”

Ngày đăng: 02/09/2020 - 21:09

Sáng 01/9/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Các đồng chí: PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Người soạn thảo, tuyên bố với toàn thể đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tuyên ngôn độc lập có độ dài chỉ hơn 1000 từ nhưng chứa đựng nhiều nội dung có giá trị sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam nói riêng và đối với nhân loại tiến bộ nói chung.

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, gần 40 tham luận của các nhà khoa học được gửi đến Hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ hai vấn đề quan trọng:

Một là, bối cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập. Kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại, Tuyên ngôn độc lập đã tiếp cận quyền dân tộc từ quyền con người, thể hiện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đây là bản cáo trạng đanh thép đối với chính sách tàn bạo của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam, là sự kết tinh và thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; bên cạnh đó, tư tưởng nhà nước và pháp luật của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Đồng thời, Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố mạnh mẽ với thế giới rằng: khát vọng và quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của toàn thể Nhân dân Việt Nam đã đạt được.

 Hai là, giá trị lý luận và thực tiễn của Tuyên ngôn độc lập. Trên cơ sở những nội dung cơ bản, có thể khẳng định, Tuyên ngôn độc lập là sự tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc; là bản tổng kết giá trị cao quý về quyền con người, quyền của các dân tộc trên thế giới; đồng thời, đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

GS.TS. Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Vũ Mạnh Hà,Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, từ nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau và bằng những lý giải khoa học, các tham luận và báo cáo được trình bày đã thống nhất quan điểm, Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là trang sử chói lọi đánh dấu sự kết thúc chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, mặc dù ra đời cách đây đã 75 năm, song Tuyên ngôn độc lập vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới. Tư tưởng và những giá trị bất hủ của Tuyên ngôn độc lập đã soi đường cho mỗi bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Đó là hành trang, động lực cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Khẳng định, kế thừa và phát triển các giá trị của Tuyên ngôn độc lập là nhiệm vụ vẻ vang đối với các thế hệ cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Với thông điệp đó, Hội thảo khoa học “75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả