Loading...

Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”

Ngày đăng: 30/06/2020 - 09:06

Sáng 29/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Hội thảo có gần 300 đại biểu tại Hội trường Bộ Công an, gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân và sự tham gia trực tuyến từ điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 2.500 đại biểu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Có được những thắng lợi vẻ vang trong 90 năm qua, trước hết là do Đảng đã đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ đông đảo cán bộ, đảng viên trung kiên, thấm nhuần đạo đức cách mạng, được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân. Đối với việc giáo dục, rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người trực tiếp viết thư căn dặn, chỉ rõ nội dung tư cách người công an cách mạng. Người khẳng định: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý do thiếu tu dưỡng, rèn luyện đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là rất nặng nề. Lực lượng Công an nhân dân cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trước yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung làm rõ 3 nội dung chủ yếu: Một là, nêu gương là thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Hai là, nêu gương là một nội dung trọng tâm xuyên suốt và là một phương thức lãnh đạo của Đảng; Ba là, trước yêu cầu của tình hình mới, cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên Công an nhân dân phải coi thực hành nêu gương là trách nhiệm và là đạo lý, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu của tình hình mới, nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực sự thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Hội thảo đã nhận được 121 bài viết, tham luận. Nội dung các bài viết và tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên - Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới;...

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết và bế mạc tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới:

Thứ nhất, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về sự nêu gương. Tấm gương đạo đức của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương về đạo đức. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Thứ hai, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh “tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức”, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương. Đảng đặc biệt coi trọng xây dựng đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải chú trọng nêu gương; nêu gương thường xuyên và tự giác.

Thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đối với Công an nhân dân, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Thực tiễn lịch sử cho thấy, quá trình xây dựng, lớn mạnh, trưởng thành và những chiến công, thành tích vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự gắn bó máu thịt và giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các lực lượng cách mạng.

Thứ tư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với Nhân dân; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.

Để kết quả Hội thảo đi vào thực tiễn, đồng chí Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy các mặt công tác Công an trong tình hình mới.

Hội thảo được tổ chức là một hoạt động nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 130 Ngày sinh của Người, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, có ý nghĩa thiết thực trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả