Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam

Ngày đăng: 15/11/2021 - 07:11

Sáng 12/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì Lễ ký kết.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Dự Lễ ký kết còn có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Chương trình hợp tác, phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, khi kết thúc, hai bên sẽ tiến hành tổ chức tổng kết, định hướng phối hợp hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Theo nội dung chương trình ký kết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp thực hiện trong các lĩnh vực: hợp tác xuất bản, thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện chính sách; phổ biến kết quả nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam…; tổ chức tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, chiến lược kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành và địa phương; nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về thể chế kinh tế thị trường, mô hình tăng trưởng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo cơ chế đối ứng; chia sẻ và chuyển giao kết quả hoạt động khoa học xã hội của hai bên nhằm phục vụ công tác tham mưu xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và giáo dục; tổ chức hội thảo khoa học về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội, xuất bản.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển, phản biện; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Hai bên có thể phối hợp, bổ trợ cho nhau, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh trong các hoạt động chuyên môn của mình. Đồng chí nhận định, việc ký và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam sẽ thúc đẩy việc phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hiện thực hóa nội dung cam kết, thương mại hóa sản phẩm xuất bản đến đối tượng người dùng…

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, việc tổ chức ký kết Quy chế phối hợp sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản và Viện Kinh tế Việt Nam đi vào thực chất, hiệu quả, đồng chí đề nghị các đơn vị được giao làm đầu mối, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể ngay trong năm 2021 và các năm tiếp theo trình lãnh đạo hai cơ quan phê duyệt và tổ chức triển khai. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai cơ quan, chương trình phối hợp nhất định thành công tốt đẹp.

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng, các nội dung ký kết sẽ góp phần nâng cao vị thế của hai cơ quan và sự hợp tác sẽ tiếp tục lan tỏa đến các viện nghiên cứu chuyên ngành ở các lĩnh vực khoa học khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước, thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học, phản ánh kết quả nghiên cứu khoa học đến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công chúng, những người quan tâm.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá cao sự hợp tác giữa Nhà xuất bản và Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí cho biết, chương trình hợp tác với Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham vấn khoa học, huy động, thu hút sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức vào quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, cung cấp kịp thời những ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan

Cũng tại Lễ ký kết, các đại biểu tham dự đã thảo luận về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, dự kiến được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào tháng 03/2022.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả