Một số cuốn sách tham khảo về công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 20/08/2021 - 09:08

Trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ xây dựng Đảng đã được đề cập một cách thường xuyên, toàn diện qua các kỳ đại hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ - nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Một số cuốn sách tham khảo về công tác xây dựng Đảng của PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Những vấn đề nói trên được PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tham vấn chính sách về xây dựng Đảng phản ánh khá đầy đủ qua nhiều bài viết, bài hội thảo khoa học, được tập hợp trong bộ ba cuốn sách: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay; Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức;Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nội dung cuốn sách Xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay được cấu trúc thành hai phần, sắp xếp theo chủ đề, cách tiếp cận tương đối hệ thống, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều bài viết đã tổng kết được những thành tựu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Cuốn sách Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức gồm 3 phần, tập hợp các bài viết được sắp xếp theo chủ đề, hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về tư tưởng, đạo đức, góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước dân tộc.

Cuốn sách Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ gồm hai phần, tập hợp các bài viết làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ. Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, đạt một số kết quả quan trọng. Việc chống chạy chức, chạy quyền được coi trọng, có tác động cảnh báo, răn đe và ngăn chặn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong nội dung một số bài viết, tác giả cũng đã chỉ rõ xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ cũng đối diện với rất nhiều vấn đề bức thiết. Công tác chọn lọc, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ còn thiếu sót, công tác xử lý, kỷ luật cán bộ sai phạm còn chưa nghiêm…

Ba cuốn sách của PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn là tài liệu chuyên khảo hữu ích đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những người tham gia công tác Đảng, góp phần cung cấp những luận chứng, luận cứ sâu sắc, phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những nội dung đề cập trong ba cuốn sách còn góp phần củng cố tổ chức, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật trong Đảng; đổi mới, chỉnh đốn quyết liệt vì sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nhằm mục đích xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bình luận